>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی برخی از ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک گیاه Michauxia laevigata در دو مرحله رویشی و زایشی  
   
نویسنده جعفریان وهب ,تعللی آرزو
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1394 - دوره : 7 - شماره : 24 - صفحه:27 -38
چکیده    گل شکافته (Michauxia laevigata) از تیره Campanulaceae هست که در ایران و بخش‌هایی از ارمنستان می‌روید. در این پژوهش سعی شده است تا ضمن معرفی این گیاه به شناخت ویژگی‌های اکولوژیک آن نظیر: مشخصات رویشگاه، اسیدیته، هدایت الکتریکی، درصد رطوبت، فسفاتاز، برخی از فلزات و عناصر کمیاب موجود در خاک رویشگاه آن پرداخته شود. اضافه بر آن، بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیولوژیک آن مانند: رنگیزه‌های فتوسنتزی و میزان پرولین گیاه در دو مرحله رویشی و زایشی در اندام‌های مختلف آن نیز صورت گرفت. بررسی میزان فلزات سنگین خاک رویشگاه بیانگر غلظت بیش از استاندارد عناصر کروم، سرب، آرسنیک، روی و مس و اسیدیته خاک در محدوده 8 بود. با توجه به نتایج به دست آمده، میانگین فسفاتاز خاک حدود 1571 میکرومول بر دقیقه است. میزان اسیدیته خاک با فعالیت فسفاتاز خاک همبستگی مثبت اما با مقدار هدایت الکتریکی همبستگی منفی نشان داد. همچنین مشخص شد که تنها بین مقدار منیزیم موجود در گیاه در دو مرحله رشدی اختلاف معنی‌داری (P≤0.05) وجود دارد. نتایج حاصل از بررسی‌های فیزیولوژیک نیز نشان داد که میزان پرولین در مرحله زایشی نسبت به رویشی افزایش و میزان کاروتنوئیدها و کلروفیل به طور معنی‌داری کاهش یافت. به نظر می‌رسد گیاه M. laevigata در خاک‌های شنی و با اسیدیته نسبتاً بالا و در غلظت‌های بیشینه عناصر سنگین توانایی رشد و نمو خوبی دارد.
کلیدواژه Proline ,Pigment ,Heavy metals ,Growth stages ,Michauxia laevigata ,پرولین ,رنگیزه ,فلزات سنگین ,مراحل رشد ,گل شکافته (Michauxia laevigata)
آدرس دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه زنجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved