>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی گیاهی ایران   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:4


  tick  همبستگی بین فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی و محتوای فنلی در دو گونه ترب شیر Leontice Armeniaca) و (L. Leontopetalum - صفحه:1-14

  tick  مطالعه اندام‌زایی گل در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon Esculentum Mill.) - صفحه:15-24

  tick  اثر تنش کمبود آب بر شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه زنیان (Carum Copticum) - صفحه:25-38

  tick  باززایی درون ‌شیشه برخی ژنوتیپ‌های ایرانی یونجه (Medicago Sativa L.) از طریق جنین‌زایی بدنی - صفحه:39-50

  tick  اثر متیل جاسمونات و غلظت‌های مختلف یون کلر بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و مقدار پرولین در گیاه توتون واریته‌ کوکر ٣٤٧ - صفحه:51-62

  tick  تاثیر محلول‌پاشی عنصر روی و هورمون اکسین بر تغییرات هورمونی و رشد گیاه ذرت (Zea Mays L.) - صفحه:63-76

  tick  اثر رقم، سرما و پاکلوبوترازول بر رشد، محتوای کلروفیل و جراحت غشای سلول در گیاهچه لوبیا - صفحه:77-90

  tick  تاثیر سایکوسل بر فعالیت‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum Vulgare) تحت تنش خشکی - صفحه:91-104

  tick  مطالعه واکنش‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چمن Agrostis Stolonifera و Festuca Arundinacea Schreb. نسبت به تنش خشکی - صفحه:105-116

  tick  تاثیر القای تتراپلوئیدی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و ساختاری گیاه شاهدانه (Cannabis Sativa L.) - صفحه:117-126

  tick  مطالعه و بررسی الگوی بیان ژن Aux1 و تاثیر آن در ایجاد ریشه‌های نابجا در قلمه‌های زیتون (Olea Europaea L.) - صفحه:127-133
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved