>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی گیاهی ایران   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:1


  tick  بررسی تغییرات برخی ترکیبات موثره دارویی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در دو رقم زیتون تحت تنش سرما - صفحه:1-16

  tick  بررسی تاثیر متقابل ترهالوز و آسکوربیک اسید بر برخی شاخص‌های رشد و بیان ژن‌های فتوسنتزی در گیاهچه‌های Arabidopsis Thaliana - صفحه:17-30

  tick  شناسایی و اکولوژی دیاتومه‌های اپیلیتک رودخانه بابلرود - صفحه:43-56

  tick  پاسخ سیستم دفاع آنتی‌اکسیدان گیاه گوجه‌فرنگی به تنش کم آبی و برهم‌کنش آن با آسکوربیک اسید - صفحه:57-72

  tick  بررسی ریخت‌شناختی گل‌آذین و مطالعه‎ ساختار تشریحی گل نر در سگ‌دندان گل‌گره‌ای (Pycnocycla Nodiflora Decne. Ex Boiss.) از تیره چتریان (Apiaceae) - صفحه:73-96

  tick  ساخت ناقل بیانی Pgcgi حاوی ژن Gus اینترون‌دار و تایید آن با روش‌های ریزپرتابی و تزریق اگروباکتریوم - صفحه:97-110

  tick  تاثیر اکسین و عنصر مس بر رشد زعفران - صفحه:111-124

  tick  توصیف آت‌اکولوژی، گرده‌شناسی و کروموزومی گونه کلوس (Kelussia Odoratissima Mozaff.) در منطقه درّه سپستان از شهرستان فریدون‌شهر، استان اصفهان - صفحه:125-140

  tick  بررسی برخی صفات بیوشیمیایی نهال‌های دو ساله لیموآب شیراز (Citrus Aurantifolia L. Var. Mexican Lime) در برابر تنش دمای پایین پس از تیمار با گلایسین بتایین - صفحه:141-150

  tick  برهم‌کنش میدان الکترومغناطیسی (با فرکانس 10 کیلوهرتز) با نانوذرات فرّیتین و سیستم آنتی‌اکسیدانی گیاه گندم در مرحله زایشی - صفحه:151-163

  tick  آثار تنش شوری بر رشد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک دانه‌رُست‌های گندم (Triticum Aestivum L.). - صفحه:321-42
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved