>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی گیاهی ایران   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:2


  tick  نقش آنزیم‌های حذف کننده پراکسید هیدروژن و گلوتاتیون S-ترانسفراز در کاهش آثار شوری در گندم - صفحه:1-16

  tick  بررسی تغییرات فصلی برخی از ترکیبات فنلی در دو کلون چای (Camellia Sinensis (L.) O Kuntze). - صفحه:17-28

  tick  بررسی ناهنجاری‌های نمو تخمک به‌دانه در پسته اهلی (Pistacia Vera L.) - صفحه:29-46

  tick  افزایش بیان ژن‌های آسکوربات پراکسیداز و متالوتیونین تحت تنش سرما در ارقام کلزا (Brassica Napus) - صفحه:47-54

  tick  تاثیر نیتریک‌ اکسید برون‌زاد بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) در شرایط شوری - صفحه:55-74

  tick  معرفی فلور، شکل‌ زیستی و انتشار جغرافیایی عناصر گیاهی منطقه حفاظت شده هلن در استان چهار محال و بختیاری - صفحه:75-96

  tick  تغییرات بیوشیمیایی طی زوال بذرهای کدوی تخم کاغذی: پراکسیداسیون لیپید و صدمات غشا - صفحه:96-112

  tick  بررسی فلوریستیک حوزه آبخیز نوژیان (استان لرستان) - صفحه:113-136

  tick  بررسی فلوریستیک و بوم‌شناختی رویشگاه سرو نوش (Platycladus Orientalis) در منطقه فاضل‌آباد، استان گلستان - صفحه:137-154

  tick  بررسی مقاومت به خشکی در کلون‌های انتخابی چای (Camellia Sinensis L.) - صفحه:155-170

  tick  اثر سالیسیلیک اسید بر کاهش خسارات ناشی از ویروس Y سیب‌زمینی در دو رقم مارفونا و آگریا - صفحه:171-183
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved