>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی گیاهی ایران   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:


  tick  کاهش تحمل به تنش اکسیداسیون نوری با افزایش سن برگ آفتابگردان - صفحه:1-14

  tick  مطالعه تکوین گل در گونه Amorpha Fruticosa L. از تیره بقولات - صفحه:15-22

  tick  تاثیر کلرید سدیم و سالیسیلیک اسید بر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت (Zea Mays L.) - صفحه:23-34

  tick  بررسی اثر تیمارهای سرما و روز کوتاه بر بیان ژن دهیدرین در دانه رست ها و شاخسارهای باززایی شده پسته (Pistacia Vera L.) - صفحه:35-48

  tick  Osabi5 و Osvp1، دو عامل رونویسی دخیل در پاسخ به تنش های غیر زیستی در برنج - صفحه:49-60

  tick  بررسی اثر تغذیه سیلیکون در تخفیف کمبود آهن در گیاه برنج (Oryza Sativa L.) با تاکید بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان - صفحه:61-76

  tick  تاثیر متقابل سالیسیلیک اسید و کادمیوم بر رشد، رنگیزه های فتوسنتزی و تجمع برخی عناصر در بخش هوایی گیاهچه های سویا - صفحه:75-88

  tick  مطالعه ریزازدیادی گیاه نوروزک (Salvia Leriifolia) با استفاده از کشت جوانه انتهایی - صفحه:89-100

  tick  بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis Alkekengi) در طی مراحل مختلف رویش - صفحه:101-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved