>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تنوع فلوریستیک-اکولوژیک و الگوی الکتروفورزی پروتئین های ذخیره ای بذر Artemisia spicigera L. در شمال غرب ایران با استفاده از روش D.S.S  
   
نویسنده عطری مرتضی ,چهرگانی راد عبدالکریم ,یوسفی سمیه
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1391 - دوره : 4 - شماره : 12 - صفحه:37 -50
  
کلیدواژه اکولوژی (بوم شناسی) ,الکتروفورز ,تنوع درون گونه ای ,داده های فلوریستیک ,Artemisia spicigera ,تعیین زیستگاه ویژه (D.S.S.)
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, دانشکده علوم پایه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved