>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی تحمل به تنش یخ‌زدگی در چهار رقم زیتون (بومی و خارجی) بر اساس شاخصهای فیزیولوژیک در شرایط خو‌سرمایی  
   
نویسنده بساکی طیبه ,خیام نکویی مجتبی ,کرمی ثریا ,فرجی سکینه ,جلیلی مریم
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1398 - دوره : 11 - شماره : 40 - صفحه:37 -50
چکیده    بمنظور بررسی تحمل به تنش یخ‌زدگی ارقام زیتون، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط کنترل شده و فاکتورهای رقم (زرد، روغنی، کرونایکی و میشن)، دما (18 و 20 درجه سلسیوس) و مدت سرمادهی (24 و 48 ساعت) اجرا شد. تفاوت بین ارقام از نظر درصد نشت الکترولیت‌ها و محتوی پرولین آزاد معنی‌دار بود. نتایج اعمال تنش یخ‌زدگی به‌مدت 24 و 48 ساعت نشان داد که با کاهش دما نشت الکترولیت‌ها و پرولین در ارقام مورد مطالعه به ترتیب افزایش و کاهش نشان دادند؛ با این وجود تغییرات محتوی پرولین از روند منظم‌تری برخوردار بود. همچنین در دمای 18 درجه سلسیوس بیشترین و کمترین درصد نشت الکترولیت به ترتیب مربوط به ارقام کرونایکی و روغنی بود و در دمای 20 درجه سلسیوس ترتیب درصد نشت الکترولیت‌ها برای ارقام به صورت کرونایکی،میشنروغنی،زرد حاصل شد و در شرایط مشابه، بالاترین و پائین‌ترین مقدار پرولین به ترتیب متعلق به ارقام زرد و کرونایکی بود. بر اساس نتایج ، محتوی پرولین و نشت الکترولیت‌ها در تفکیک ارقام مقاوم و حساس کارایی قابل قبولی داشتند. علاوه‌براین رقم بومی زرد واکنش ویژه‌ای تحت شرایط یخ‌زدگی نشان داد؛ بطوریکه در دمای بحرانی 20 درجه سلسیوس و 24 ساعت سرمادهی در مقایسه با سایر ارقام به‌ترتیب کمترین و بیشترین میزان نشت الکترولیت‌ها و پرولین را به خود اختصاص داد. همچنین در یک مدت زمان ثابت با کاهش دما تفاوت معنی‌داری در نشت الکترولیت‌ها برای این رقم مشاهده نگردید. شاید بتوان رقم بومیزرد" را به عنوان یک رقم با قابلیت ویژه جهت کشت در مناطق تحت تنش یخ‌زدگی یپیشنهاد نمود.
کلیدواژه اسمولیت های آلی، ارقام بومی، تنش یخ زدگی، پایداری غشای سلولی
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه علوم کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم زیستی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه علوم کشاورزی, ایران, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی, ایران, پژوهشگاه استاندارد, پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی, گروه مواد غذایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved