>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی مکان های ژنی مرتبط با برخی از صفت های کمّی جو (hordeum vulgare) در مرحلۀ جوانه زنی در شرایط تنش شوری  
   
نویسنده غفاری مقدم ساناز ,صبوری حسین ,قلیزاده عبدالطیف ,فلاحی حسینعلی
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1398 - دوره : 11 - شماره : 41 - صفحه:79 -94
چکیده    شوری یکی از اصلی‌ترین تنش‌های اسمزی است، که رشد و تولید گیاهان را از طریق تغییر در تعادل یونی و اسمزی محدود می‌کند. به منظور مکان‌یابی نواحی ژنومی کنترل‌کننده صفات کمی (qtls) مرتبط با تحمل به شوری در جو و ارزیابی صفات مربوط به مرحله جوانه‌زنی، آزمایشی در سال‌های 1395 و 1396 با استفاده از 100 خانواده f3 حاصل از تلاقی بادیا × کومینو به همراه والدین آنها در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و 6 تیمار شامل وضعیت نرمال و پنج سطح شوری (4، 8، 12، 15 و 20 دسی‌زیمنس بر متر) اجرا گردید. تجزیه qtl به روش مکان‌یابی مرکب براساس هر شش تیمار انجام گرفت. در مجموع، سه qtl در شرایط نرمال و 23 qtl در شرایط تنش شناسایی شد. واریانس فنوتیپی کل توجیه شده به‌وسیله این qtl‌ها از 9.1 تا 15.4 درصد متغیر بود که کمترین و بیشترین آن مربوط به صفت طول ریشه‌چه‌ در شرایط 20 دسی زیمنس بر متر بود. از qtl‌های پایدار در هر شش محیط و نشانگر‌های پیوسته با آن‌ها در روش گزینش به کمک نشانگر می‌توان برای بهبود صفات جوانه‌زنی در شرایط تنش شوری پس از آزمایش و تکرار در چند سال استفاده کرد.
کلیدواژه جو، جوانه‌زنی، تنش شوری‌، شناسایی qtl
آدرس دانشگاه گنبد کاووس, ایران, دانشگاه گنبد کاووس, ایران, دانشگاه گنبد کاووس, ایران, سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران, بخش تحقیقات زراعی و باغی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved