>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر کلرید سدیم بر میزان نیترات، تجمع یون ها و فعالیت نیترات ردوکتاز در دو پایه بادام  
   
نویسنده میرزایی سکینه ,حیدری مختار ,دانشور محمدحسین ,معلمی نوراله
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1398 - دوره : 11 - شماره : 41 - صفحه:1 -16
چکیده    اطلاعات محدودی در زمینه اثر شوری بر اسیمیلاسیون نیتروژن در درختان میوه مانند بادام منتشر گردیده است. با این هدف یک آزمایش گلخانه ای درسال 1391 به منظور بررسی اثر کلرید سدیم (0، 75 و 150 میلی مولار) بر فعالیت نیترات ردوکتاز، تجمع نیترات، پرولین و برخی یون ها در دانهال های دو پایه بادام اهلی (prunus dulcis l. ) در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (ملاثانی، خوزستان) انجام شد. نتایج نشان داد تیمار 150 میلی مولار کلرید سدیم به طور معنی داری موجب کاهش وزن خشک کل دانهال های بادام تلخ شد (68/2 گرم). در دانهال های بادام شیرین تیمار شده با 150 میلی مولار کلرید سدیم، غلظت پرولین برگ پس از 14 روز افزایش معنی داری داشت (140 میکروگرم در گرم وزن تر)، با این حال، غلظت پرولین در برگ های هر دو پایه بادام بادام شیرین و بادام تلخ پس از کاربرد 150 میلی مولار کلرید سدیم به مدت 21 روز کاهش معنی داری داشت (به ترتیب 66/43 و 8/47 میکروگرم در گرم وزن تر). هم چنین تیمار با کلرید سدیم موجب کاهش فعالیت نیترات ردوکتاز در برگ های هر دو پایه بادام شد. برهمکنش اثر کلرید سدیم و طول مدت زمان تیمار شوری بر غلظت یون های سدیم، پتاسیم و کلر معنی دار بود. نتایج نشان دادند تغییر در غلظت نیترات و فعالیت نیترات ردوکتاز در پایه های بادام پس از تیمار بادام شاخص بیوشیمیایی مهمی طی تیمار شوری می باشد و می تواند منجر به اختلال در اسیمیلاسیون نیتروژن در دانهال های بادام گردد.
کلیدواژه اسیمیلاسیون نیتروژن، آنزیم، بادام (prunus dulcis l.)، رشد، شوری
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, گروه باغبانی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی باغبانی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, گروه باغبانی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه باغبانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved