>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر درجه روز رشد و خصوصیات خاک بر فنولوژی و ویژگی‌های مورفولوژی گیاه دارویی بن سرخ (allium jesdianum boiss & buhse) در استان لرستان  
   
نویسنده رامک پروین ,عصری یونس
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1397 - دوره : 10 - شماره : 38 - صفحه:35 -52
چکیده    بن سرخ (allium ‌‌jesdianum) یکی از گونه‌های انحصاری ایران است که متاسفانه در سال های اخیر به دلیل برداشت های بی رویه در لیست گیاهان در معرض خطر قرار گرفته است. این پژوهش بر پایه طرح آشیانه‌ای با سه تکرار از هشت رویشگاه گاماسیاب، کاکارضا، پرسک، ذلقی، ونایی، مله، سرنجه و کمندان در استان لرستان طی دوسال انجام گردید. نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر اندام هوایی (10.65 گرم) و وزن خشک اندام هوایی (4.1 گرم) مربوط به رویشگاه ونایی بود. بافت خاک این رویشگاه لومیرسیشنی بوده و در مقایسه با سایر رویشگاه‌ها از محتوی کربن آلی و پتاسیم بالاتری برخوردار بود. بیشترین میزان ارتفاع بوته (41.16 سانتی‌متر) در سال اول و در رویشگاه کاکارضا ثبت شد. خاک این رویشگاه بیشترین محتوی فسفر را داشت. مراحل فنولوژی بن سرخ (شروع رشد رویشی، گلدهی و بذردهی) در رویشگاه مله واقع در جنوب استان لرستان زودتر از سایر رویشگاه‌ها رخ داد. نتایج نشان داد که تقویم زمانی و مدت زمان لازم برای طی مراحل فنولوژی در رویشگاه‌های مختلف متفاوت است. مجموع انرژی گرمایی مورد نیاز برای مرحله بذردهی بیش از سایر مراحل فنولوژی بود و بیشترین میزان انرژی گرمایی برای این مرحله، در سال دوم و در رویشگاه کمندان ازنا به میزان 129.2 درجه سانتیگراد ثبت شد. نتایج این پژوهش می تواند در بهره‌برداری صحیح، اصلاح و اهلی‌سازی این گونه نادر و در معرض خطر، مفید باشد. واژه‌های کلیدی: بن سرخ، درجه روز رشد، رویشگاه، فنولوژی، عناصر خاک
کلیدواژه بن سرخ، درجه روز رشد، رویشگاه، فنولوژی، عناصر خاک
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved