>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تنوع‌آللی با روش sds-page در بافت برگ گندم نان  
   
نویسنده کاکایی مهدی
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1396 - دوره : 9 - شماره : 34 - صفحه:25 -38
چکیده    پژوهش حاضر برای بررسی قرابت ژنتیکی بین ژنوتیپ‌هایی از گندم نان (triticum aestivum l.) براساس مطالعات الکتروفورزی پروتئین‌های برگ با روش sdspage انجام شد. در پژوهش حاضر، الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های محلول برگ 16 ژنوتیپ گندم نان بررسی شد. غلظت پروتئین‌های کل محلول برگ، با روش برادفورد و اسپکتروفتومتری تعیین شد. پس از رنگ‌آمیزی با کوماسی‌بلو r-250 برای تجزیه داده‌های الکتروفورزی، به حضور هریک از باندها عدد 1 و به نبودن آنها عدد صفر داده شد. ماتریس تشابه محاسبه و تجزیه خوشه‌ای براساس ضریب تشابه جاکارد با روش upgma انجام شد. مقایسه الگوی باندی حاصل از الکتروفورز پروتئین‌های محلول در برگ نمونه‌های مطالعه‌شده نشان داد باندهای پروتئینی ازنظر موقعیت روی ژل، وزن مولکولی، تراکم و شدت متفاوت بودند. با تجزیه خوشه‌ای، ژنوتیپ‌های مدنظر دسته‌بندی شدند و میزان قرابت ژنتیکی بین آنها بررسی شد. نتایج sds-page نشان دادند ژنوتیپ‌های نوید و بک‌کراس روشن زمستانه، همه پلی‌پپتیدهای ایجادشده بین ژنوتیپ‌های مطالعه‌شده را داشتند. ژنوتیپ‌های زارع و بک‌کراس روشن زمستانه بیشترین تعداد باند را (23 باند) داشتند و ژنوتیپ پیشگام کمترین تعداد باند (13 باند) را داشت. براساس دندروگرام داده‌های الکتروفورزی و نمودار حاصل از تجزیه به محورهای اصلی، ژنوتیپ‌های بزوستایا و نوید بیشترین اختلاف و فاصله ژنتیکی را داشتند. نتایج پژوهش حاضر می‌توانند برای برنامه‌های اصلاحی گندم نان مفید باشند.
کلیدواژه تنوع‌زیستی، گندم نان، پروتئین برگ، نشانگر پروتئینی
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی m_kakaei@pnu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved