>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین سهم ادراک خطر بر اساس ویژگی های شخصیتی در رانندگان خطرآفرین  
   
نویسنده خوشنویس الهه ,افروز غلام علی ,اسماعیلی علی رضا
منبع روان شناسي كاربردي - 1393 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:71 -84
چکیده    هدف: هدف از این پژوهش تبیین رفتار رانندگی خطرآفرین بر اساس ویژگی های شخصیتی و ادارک خطر بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری 2700 راننده وسایط نقلیه در استان تهران بود که در 3 ماه اول سال 1392 توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل رانندگی خطرآفرین توقیف شده بودند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شد و نمونه گیری به صورت در دسترس و داوطلبانه بود. برای جمع آوری اطلاعات از نسخه کوتاه پرسش نامه شخصیتی نیو کاستا و مک کرا 1989 و ادراک خطر رانندگی آلبرگ و راندمو (2001) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بر‌اساس پنج ویژگی شخصیت روان رنجورخویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه، توافق و وجدانی-بودن می‌توان ادراک خطر را پیش بینی کرد و همبستگی بین متغیرهای پیش بین شخصیتی و متغیر ادراک خطر در رانندگی معنی دار بود. نتیجه گیری: از آن جا که ویژگی های شخصیتی و ادراک خطر رانندگی در بروز حوادث رانندگی نقش دارد، بنابراین ارزیابی شخصیت و ادراک خطر رانندگی داوطلبین دریافت و تمدید گواهی نامه رانندگی و نیز افرادی که به دلیل رانندگی خطرآفرین توقیف می شوند، امری کاربردی و ضروری در جهت شناسایی رانندگان خطرآفرین به نظر می رسد.
کلیدواژه ادراک خطر ,پنج عامل بزرگ ,رانندگی پرخطر ,ویژگی های شخصیتی ,big five ,personality traits ,risk perception ,risky driving
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی, ایران, دانشگاه تهران, استاد, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, استادیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved