>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر تعاملی ارایه محتوای آموزشی بر میزان یادگیری در محیط یادگیری چندرسانه ای  
   
نویسنده شریفی مسعود ,جانثار وطن فاطمه ,حسن آبادی حمیدرضا
منبع روان شناسي كاربردي - 1393 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:57 -70
چکیده    هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر ارایه مطالب آموزشی در دو وجه حسی از طریق متن گفتاری و متن نوشتاری و کنترل سرعت ارایه ی مطالب از طریق یادگیرنده سرعت در برابر سیستم سرعت، بر میزان یادگیری و عملکرد دانش آموزان در محیط یادگیری چندرسانه ای بود. روش: روش پژوهش آزمایشی با طرح عاملی 2×2 و جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه ی شهر تهران در سال تحصیلی 90-1389 بود که 100 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش آزمون های دانش قبلی، یادسپاری و انتقال و قطعه های معنی دار شکل گیری صاعقه بود که طی 16 مرحله در قالب تصاویر متحرک آموزشی به آزمودنی ها در قالب 4 گروه آزمایشی ارایه شد. یافته ها: نتایج نشان داد در شرایط یادگیرنده-سرعت گروه نوشتاری به طور معنی دار زمان بیشتری را برای مطالعه تصاویر نسبت به گروه گفتاری صرف کردند. نتیجه گیری: در طراحی محیط های یادگیری چندرسانه ای باید اصول طراحی آموزشی و توانایی های شناختی و فراشناختی یادگیرنده ها مدنظر قرار گیرد. زیرا کنترل سرعت ارایه ی مطلب توسط یادگیرنده در صورتی که محتوی متناسب با سطح دانش قبلی یادگیرنده باشد، با کاهش میزان اطلاعاتی که در حافظه ی ‌کاری پردازش می شود بار شناختی را کاهش می دهد و ساماندهی و یکپارچه‌سازی مطالب ارایه شده را بهبود می بخشد.
کلیدواژه چندرسانه ای ,محتوای آموزشی ,محیط یادگیری ,وجه حسی ,educational content ,learning environment ,modality ,multimedia
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, استادیار, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی, ایران, دانشگاه خوارزمی, استادیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved