>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مساله بر سازگاری دختران نوجوان ناسازگار  
   
نویسنده دانش عصمت ,سلیمی نیا نرگس ,فلاحتی حوا ,سابقی لیلا ,شمشیری مینا
منبع روان شناسي كاربردي - 1393 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:23 -40
چکیده    هدف: هدف پژوهش تعیین میزان اثر بخشی آموزش گروهی مهارت حل مساله بر افزایش سطح کلی سازگاری و مولفه‌های آن در دانش آموزان دختر ناسازگار بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون، گروه گواه و پیگیری دو ماهه و جامعه آماری 1973 دانش آموز دختر 15 تا 18 ساله مقطع متوسطه شهرستان آبیک در سال تحصیلی 92-1391بود که با مراجعه به پرونده تربیتی آن‌ها 186 نفر و از بین آن ها 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پس از همتاسازی در دو گروه 30 نفری آزمایش و گواه جایگزین و پرسش نامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ 1993 توسط آن ها تکمیل شد. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای یک جلسه آموزش گروهی مهارت های حل مساله را دریافت کرد. داده ها با تحلیل کوواریانس و اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج حاکی از تاثیر آموزش مهارت حل مساله در افزایش سازگاری کلی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایشی و نیز تاثیر آموزش بعد از دو ماه در دوره‌ی پیگیری در مقایسه با گروه گواه بود. نتیجه‌گیری: چون نوجوانی، خود با ناسازگاری‌هایی همراه است، طبق نتایج این پژوهش‌ می‌توان از آموزش حل مساله به عنوان روشی موثر جهت ایجاد سازگاری کلی، عاطفی، اجتماعی، تحصیلی نوجوانان بهره‌مند شد.
کلیدواژه آموزش گروهی ,دختران نوجوان ,مهارت حل مساله ,ناسازگار ,group training ,incompatible ,problem solving skills ,teen girls
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دانشیار گروه روان شناسی بالینی, ایران, دانشگاه علوم مالزی, دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی, مالزی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved