>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی روان درمانی مثبت گرابر افسردگی و رضایت زناشویی زنان افسرده  
   
نویسنده وجدانی سیمین ,گلزاری محمود ,برجعلی احمد
منبع روان شناسي كاربردي - 1393 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:7 -21
چکیده    هدف: این پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی زنان افسرده انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه گواه و جامعه آماری کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 5 شهر تهران در تابستان 1392 به تعداد 72 نفر بود. پس از غربال گری از میان آن ها 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه گمارده شد، در حین درمان به علت ریزش نمونه پژوهش به 22 نفر کاهش یافت. ابزار پژوهش آزمون افسردگی بک، وارد، مندلسون، موک و ارباف (1961) و آزمون رضایت زناشویی انریچ ساخت اولسون، دراکمن و فورنیر (1993) بود. روان-درمانی مثبت گرا در 8 جلسه 2 ساعته در هفته یک بار در گروه آزمایشی برگزار و برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از تاثیر معنی‌دار روان درمانی مثبت گرا در کاهش افسردگی و افزایش سطح رضایت زناشویی و نیز موید ثبات این روان درمانی در مرحله پیگیری بود. نتیجه گیری: در حوزه درمان با تاکید بر لزوم استفاده از درمان های روان شناختی جدید و موثر، می توان از روان‌درمانی مثبت گرا با توجه به ماهیت و کاردکرد آن برای درمان اختلال های بالینی به طور انفرادی و گروهی استفاده کرد.
کلیدواژه افسردگی ,رضایت زناشویی ,روان درمانی مثبت گرا ,depression ,marital satisfaction ,positive psychotherapy
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, کارشناس ارشد روان شناسی بالینی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشیار, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved