>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای هیجان‌های تحصیلی  
   
نویسنده شیخ الاسلامی راضیه ,قنبری طلب محمد
منبع روان شناسي كاربردي - 1397 - دوره : 12 - شماره : 3 - صفحه:375 -395
چکیده    هدف: هدف پژوهش تعیین نقش واسطه‌ای هیجان های تحصیلی در رابطه بین دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه در قالب یک الگوی علّی بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری تمامی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم شهرستان لردگان در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 3008 نفر بود. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 456 نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های آگاهی‌های فراشناختی شرا و دنیسون (1994)، مقیاس شرم و گناه تامپسون، شارپ و الکساندر (2008)، خرده مقیاس امید پرسشنامه هیجان‌های تحصیلی پکران، گوتز و پری (2005) و مقیاس بهزیستی مدرسه کاپلان و ماهر (1999) پاسخ دادند. پس از حذف 18 پرسشنامه مخدوش و 24 داده‌ پرت، اطلاعات 414 آزمودنی با روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار آموس آزمون شد. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان دهنده اثر مستقیم دانش فراشناخت بر بهزیستی مدرسه (β=0.19,p=0.001)، اثر مستقیم هیجان گناه بر بهزیستی مدرسه (β=0.21, p= 0.001) و نیز نتایج بوت ‌استراپ حاکی از نقش واسطه‌ای هیجان های تحصیلی در رابطه بین دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه بود (β= 0.51, p= 0.001)؛ به‌ این شکل ‌که دانش فراشناخت از طریق افزایش هیجان گناه و امید و کاهش هیجان شرم منجر به افزایش بهزیستی مدرسه شده بود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می‌شود دانش فراشناخت به دانش‌آموزان آموزش داده شود تا آن ها با افزایش هیجان‌های امید و گناه و کاهش هیجان شرم بتوانند بهزیستی مدرسه را در خود ارتقاء دهند.
کلیدواژه امید، بهزیستی مدرسه، شرم، فراشناخت، گناه، هیجان تحصیلی
آدرس دانشگاه شیراز, گروه روانشناسی تربیتی, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved