>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی الگوی پرورش کارکنان با اشتیاق در بخش دولتی ایران  
   
نویسنده رنجبریان رسول ,جزنی نسرین ,معمارزاده طهران غلامرضا ,محتشمی علی
منبع روان شناسي كاربردي - 1397 - دوره : 12 - شماره : 3 - صفحه:338 -356
چکیده    هدف پژوهش، طراحی الگویی برای پرورش کارکنان با اشتیاق در بخش دولتی ایران بود. روش: روش پژوهش شامل فراترکیب، پیمایش و نظام خبره فازی بود. جامعه آماری در روش فراترکیب، تعداد 158 مقاله، در روش پیمایش، تعداد 1039 نفر از کارکنان سه اداره کل استان آذربایجان غربی و در روش الگوسازی ریاضی، 20 نفر از کارکنان بود. نمونه‌گیری در فراترکیب، انتخاب 65 مقاله از میان 158 مقاله از مجله‌های معتبر داخلی به زبان فارسی از سال 1389 تا 1395و خارجی به زبان انگلیسی از سال‌ 2003 تا 2016، و در روش پیمایش انتخاب 290 نفر از کارکنان، و در روش الگو‌سازی ریاضی انتخاب 20 نفر از کارکنان برای تکمیل ابزار پژوهش بود. برای تعیین اعتبار مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و نیز اعتبار همگرا از طریق محاسبه همبستگی از پرسشنامه 56 گزینه‌ای تائیدشده توسط خبرگان در بهار 1396، استفاده شد و برای تعیین پایایی، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی محاسبه شد و پس از حذف 6 پرسشنامه ناقص و 3 داده پرت، داده‌های 281 آزمودنی ازطریق رگرسیون سلسله ‌مراتبی تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد ضریب مسیر کل بین متغیر مکنون فرهنگ ایرانیاسلامی و حالت‌های روان‌شناختی (β=0.375, p=0.001) و ضریب مسیر غیرمستقیم بین مولفه‌های شرایط شغلی (β=0.125, p=0.001)، شخصی (β=0.134, p=0.01) و سازمانی (β=0.231, p=0.002) با متغیر اشتیاق کارکنان مثبت و معنادار است. نتیجه‌گیری: از آن‌جا که جامعه هدف، ابعاد و مولفه‌ها و شاخص‌های استخراجی از روش فراترکیب را تائید کرد؛ بنابراین توجه به مولفه‌های دارای وزن عاملی بالاتر در اشتیاق کارکنان، می تواند ظرفیت‌های روان‌شناختی بیشتری را در آن‌ها خلق ‌کند.
کلیدواژه اشتیاق، الگوی پرورش، دولتی، شغلی، کارکنان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, گروه مدیریت صنعتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved