>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی ساختاری فرسودگى تحصیلى بر اساس متغیرهاى حمایت اجتماعى ادراک شده، عدالت آموزشى و انگیزش تحصیلى دانشجویان  
   
نویسنده یوسفی نوریه ,شریفی حسن پاشا ,شریفی نسترن
منبع روان شناسي كاربردي - 1397 - دوره : 12 - شماره : 3 - صفحه:418 -438
چکیده    هدف: هدف پژوهش تعیین نقش میانجیگر ابعاد انگیزش تحصیلی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران مرکز، تهران شرق و دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 83834 نفر بود که از میان آن‌ها به روش نمونه ‌برداری تصادفی چند مرحله ای به این صورت که در مرحله اول 3 دانشگاه، از هر دانشگاه 3 دانشکده و از هر دانشکده 3 کلاس به صورت تصادفی و در نهایت از رشته های حسابداری، روان شناسی، میکروبیولوژی، علوم اجتماعی و مهندسی ژنتیک بر اساس پیشنهاد گاداگنولی و ولیسر (1998) و تعداد پارامترها 410 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو 1997، مقیاس انگیزش تحصیلی والرند، پلیتیر، بلایس، بریر، سنسال و همکاران (1992)، پرسشنامه عدالت آموزشی گل‌پرور (1389) و مقیاس چند وجهی حمایت ادراک شده زیمت، داهلم، زیمت و فارلی (1988) بود. پس از حذف 40 پرسشنامه مخدوش و 4 داده­ پرت، با استفاده از روش الگویابی معادله‌های ساختاری داده‌ها تحلیل شد. یافته­ها: نتایج نشان داد ضریب مسیر غیرمستقیم بین عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی (β= -0.121, p= 0.002) و حمایت اجتماعی ادراک شده و فرسودگی تحصیلی (β= -0.253, p= 0.001) منفی است. نتیجه‌گیری: ضروری است که همه دانشجویان در محیط آموزشی از امکانات و حمایت کافی برخوردار شوند تا زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آن­ها فراهم شود و بتوانند در راستای رسیدن به اهداف خود، انگیزه کافی برای تلاش و تکاپو پیدا کنند.
کلیدواژه آموزشی، اجتماعی، انگیزه، حمایت، عدالت، فرسودگی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, گروه روان‌شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved