>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1396 - دوره:31 - شماره:4


  tick  کنترل نوری علف های هرز و مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین در مدیریت علف های هرز نخود - صفحه:548-557

  tick  بررسی تاثیر مدیریت شیمیایی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد سیر (Allium Sativum L.) در استان مازندران - صفحه:558-567

  tick  تاثیر نفوذ قارچ Cryphonectria Parasitica بر خصوصیات بافت‌شناسی درخت شاه بلوط (مطالعه موردی: جنگل ویسرود گیلان) - صفحه:568-575

  tick  شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash Mosaic Virus) در استان های خراسان رضوی، جنوبی و مازندران - صفحه:576-580

  tick  بررسی واکنش رقابتی 18 رقم گندم(Triticum Aestivum L.) با خردل وحشی (Sinapis Arvensis L.) - صفحه:581-591

  tick  بررسی کارایی چند علف کش در کنترل علف های‌هرز پهن‌برگ یونجه (Medicago Sativa L.) تازه‏‏کاشت و مستقر در استان البرز - صفحه:592-604

  tick  تهیه نقشه پراکنش و گیاگان علف ‌های هرز مزارع کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (Gis) - صفحه:605-616

  tick  بررسی واکنش جوانه‏زنی گندم (.Triticum Aestivum L) و یولاف وحشی (Avena Ludoviciana Durieu.) به سطوح مختلف نانو ذرات روی - صفحه:617-627

  tick  کمی‌سازی تاثیر دزهای علف‌کش و تراکم خردل وحشی (Sinapis Arvensis L.) بر تولید زیست‌توده گندم و علف‌هرز - صفحه:628-638

  tick  بررسی کارایی پایری پروکسی فن و روغن سیتووت در کنترل سفید بالک پنبه (Bemisia Tabaci Gennadius) Hemiptera:Aleyrodidae)) - صفحه:639-644

  tick  میزان تلفات تریپس غربی گل Frankliniella Occidentalis در غلظت توصیه شده چند حشره‌کش و میزان جلب شوندگی به تله چسبنده رنگی در باغ سیب - صفحه:645-652

  tick  تاثیر میدان الکترومغناطیس روی تولید اسید سالیسیلیک و فنیل آلانین آمونیالیاز در توتون آلوده به ویروس ایکس سیب‌زمینی (Potato Virus X; (Pvx)) - صفحه:653-661

  tick  برهم کنش محدودیت تشعشع و نیتروژن بر رقابت دو گیاه چهارکربنه ارزن دم روباهی (Setaria Italica L.) و تاج خروس سفید (Amaranthus Albus L.) - صفحه:662-675

  tick  اثرات دگرآسیبی عصاره آبی تلخه (Acroptilon Repens L.) و سورگوم (Sorghum Bicolor L.) بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیمی برخی گیاهان زراعی و علف های هرز - صفحه:676-689

  tick  تاثیر دما و تنش خشکی بر جوانه زنی بذر تاج خروس خزنده (Amaranthus Viridis L.) و خوابیده (Amaranthus Blitoides S. Watson) - صفحه:690-699

  tick  ارزیابی تحمل برخی پایه های مرکبات به نماتد مرکبات در گلخانه (Tylenchulus Semipenetrans) - صفحه:700-705
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved