>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1396 - دوره:31 - شماره:3


  tick  شناسائی گونه‏های تریکودرما با استفاده از توالی‏یابی جزئی ژن‏های Nrrna و Tef1α همراه با معرفی Trichoderma Capillare برای میکوفلور ایران - صفحه:362-373

  tick  کُنش پیوسته برخی از مهمترین پهن برگ کش های قابل کاربرد در مزارع چغندرقند (Beta Vulgaris L.) ایران - صفحه:374-387

  tick  ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (L. Centaurea Balsamita) خوسرمایی شده با شرایط پاییزه - صفحه:388-395

  tick  تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص های رشد گونه ها و عملکرد در مزرعه سویا - صفحه:396-408

  tick  کنترل شیمیایی علف‌های هرز در مزارع زعفران (Crocus Sativus L.) - صفحه:409-419

  tick  تغییرات سالیانه جمعیتی لاروهای پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix Viridana L.) روی دو گونه بلوط دارمازو (Quercus Infectoria Oliv.) و ویول (Q. Libani Lindl.) در استان آذربایجان غربی - صفحه:420-432

  tick  بررسی بعضی از عوامل اکولوژیکی جوانه زنی بذر علف هرز قیاق (Sorghum Halepense (L.) Pers.) - صفحه:433-444

  tick  ارزیابی مقاومت نسبی 30 ژنوتیپ پاکوتاه محلب به چهار گونه‌ی فیتوفتورا در گلخانه و باغ - صفحه:445-455

  tick  مقاومت عرضی منفی در توده‌های علف‌هرز دُرنه (Echinochloa Colona (L.) Link) مقاوم به آترازین در مزارع نیشکر (L. Saccharum Officinarum) - صفحه:456-465

  tick  غربالگری ارقام خیار مقاوم به سفیدک پودری و بررسی مقایسه‌ای فلورسانس کلروفیل در ارقام حساس و مقاوم - صفحه:466-474

  tick  اثر کودهای آلی در تراکم جمعیت نماتد سیستی چغندرقند Heterodera Schachtii Schmidt 1871 - صفحه:475-487

  tick  شناسایی مولکولی قارچ های تولید کننده 8-کتو تریکوتسین همراه با بذر روناس و ردیابی ژن های سنتزکننده دی اکسی نیوالنول در آنها با استفاده از Pcr - صفحه:488-495

  tick  بررسی اثر حشره کشی عصاره دانه زیتون تلخ و پوست لیموترش روی شته مومی کلم (Brevicoryne Brassicae L.) و شته سبز گندم (Schizaphis Graminum Rondani) - صفحه:496-504

  tick  معرفی حشره کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® Sc48%) برای کنترل کرم سیب - صفحه:505-510

  tick  ترجیح غذایی کنه شکارگر Amblyseius Swirskii روی سفید بالک گلخانه Trialeurodes Vaporariorumتیمار شده و تیمار نشده با قارچ Beauveria Bassiana - صفحه:511-517

  tick  تاثیر تراکم بوته و طول دوره تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum Bicolor L.) - صفحه:518-526

  tick  ارزیابی تراکم جمعیت و پارازیتیسم، (Hubner) Helicoverpa Armigera و Spodoptera Exigua (Hubner)، روی دوازده رقم گوجه‌فرنگی در شرایط مزرعه - صفحه:527-539

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس لکه سیاه برگ چغندرقند (Beet Black Scorch Virus) در برخی استان های ایران - صفحه:540-547
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved