>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1395 - دوره:30 - شماره:3


  tick  بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های Pseudomonas Syringae Pv. Syringae عامل بلاست مرکبات در غرب مازندران و شرق گیلان - صفحه:359-367

  tick  ارزیابی برخی علف ‌کش ‌ها در کنترل علف‌ های‌ هرز سیب‌زمینی (Solanum Tuberosum L.) در جیرفت و کرج - صفحه:368-378

  tick  بررسی تاثیر مایکوریزا و آزوسپیریلوم بر مقاومت ارقام گندم به زنگ زرد - صفحه:379-387

  tick  بررسی برخی از جنبه های مرفولوژی و بیولوژی ریشه‌های غده‌‌ای و بذر علف هرز مهاجم فیکاریا (.Ranunculus Ficaria L) - صفحه:388-395

  tick  واکنش علف های هرز ذرت به گیاهان پوششی ماشک گل خوشه ای (Vicia Villosa) و خلر (Lathyrus Sativus) در سیستم های مختلف خاک ورزی - صفحه:396-406

  tick  تاثیر برخی عوامل بر کارایی تله‌ های فرومونی برای شکار شب پره فری در باغ ‌های گردو - صفحه:407-415

  tick  اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea Mays L.) - صفحه:416-425

  tick  بررسی کارایی علف کش اگزادیارژیل در کنترل علف های هرز سیب زمینی (Solanum Tuberosum L.) در مراحل مختلف رشدی - صفحه:426-440

  tick  امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه Rhizoctonia Solani و برخی مکانیسم های آن - صفحه:441-448

  tick  تاثیر مهارکننده های پروتئینی بذر گیاهی بر فعالیت پروتئاز گوارشی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta Absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae) - صفحه:449-459

  tick  شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی - صفحه:460-467

  tick  ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (Lavandula Officinalis L.) - صفحه:468-480

  tick  مطالعه عوامل موثر در شکار تله های فرمونی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois Ceratoniae Zeller - صفحه:481-487

  tick  اثر آفتاب‏دهی و کود حیوانی در کنترل نماتد سیستی مزارع چغندرقند Heterodera Schachtii Schmidt - صفحه:488-493

  tick  ارزیابی کارایی علف کش های ثبت شده بر کنترل گونه های علف های هرز و عملکرد برنج (Oryza Sativa) راتون - صفحه:494-504

  tick  تاثیر سامانه های مختلف خاک ورزی و تناوب ‌های زراعی بر تراکم علف هرز جودره - صفحه:505-517

  tick  تجزیه هیدروتایم جوانه‌زنی بذر شاه‌افسر (Melilotus Officinalis (L.) Lam.)، خردل وحشی (Sinapis Arvensis L.) و جو (Hordeum Vulgare L.) - صفحه:518-532

  tick  اثر تیمارهای شکست خواب بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو گونه علف هرز شنگ (Teragopogon Collinus) و خاکشیر (Descurainia Sophia) - صفحه:533-536

  tick  اولین گزارش چهار گونه از خانواده ی Eulophidae از ایران - صفحه:537-540

  tick  بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذر علف هرز بز دندان (Tragus Racemosus L. Ali.) - صفحه:541-546
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved