>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1395 - دوره:30 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne Javanica در گوجه‌فرنگی - صفحه:547-552

  tick  کاهش اثر منفی حامل آب‏ سخت بر کارایی توفوردی+ ام سی پی آ‏ به وسیله سولفات آمونیوم - صفحه:553-561

  tick  تاثیر همزیستی قارچ آربسکولار میکوریزا سویه (Glomus Intraradice) بر گل جالیز مصری (Orobanche Aegyptiaca. Pers) در کشت گوجه‌فرنگی (Lycopersicon Esculentum L.) - صفحه:562-572

  tick  تنوع ژنتیکی جدایه هایAlternaria Alternata عامل لکه موجی گوجه فرنگی در استان خوزستان با کمک نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:573-586

  tick  بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت شپشک Mercetaspis Halli (Green) روی درختان بادام و هلو در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری - صفحه:587-594

  tick  بررسی اثر روش های کاشت پیاز خوراکی (Allium Cepa L.) بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی (Cyperus Rotundus L.) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن - صفحه:595-609

  tick  استفاده از منحنی های هم‌اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون + یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum Aestivum) - صفحه:610-621

  tick  تاثیر بازدارندگی عصاره های گیاه آقطی (Sambucus Ebulus) بر رشد قارچ Macrophomina Phaseolina و استخراج مواد موثره آن ها - صفحه:622-628

  tick  مطالعه توانایی و تحمل رقابت 18 رقم گندم(Triticum Aestivum L.) در حضور علف هرز خردل وحشی (Sinapis Arvensis L.) - صفحه:629-638

  tick  شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane Mosaic Virus; Scmv) در استان مازندران - صفحه:639-645

  tick  مهار آفت کرم سیب (L.) (Lep.:Tortricidae) Cydia Pomonellaبا استفاده از روش اخلال در جفت گیری با فرمون های مصنوعی در استان خراسان رضوی - صفحه:646-653

  tick  شناسایی مولکولی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند مرتبط با لوبیا در استان زنجان - صفحه:654-663

  tick  ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta Vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن - صفحه:664-676

  tick  بررسی اثرات متقابل رقابتی کلزا (Brassica Napus) در برابر خردل وحشی (Arvensis Sinapis) با استفاده از روش سری جایگزینی - صفحه:677-683

  tick  بهینه سازی فاکتورهای موثر در کارایی قارچ Beauveria Bassiana در کنترل شب پره موم خوار بزرگ(Galleria Mellonella L.) با روش سطح پاسخ - صفحه:684-692

  tick  اثر گرمادهی با امواج مایکروویو بر مرگ و میر شب پره آرد Ephestia Kuehniella Zeller. و شپشه دندانه دار Oryzaephilus Surinamensis L. و تعیین انرژی مصرفی آن در محصول کشمش - صفحه:702-708

  tick  اثر رژیم غذایی بید آرد بر برخی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید آن، Trichogramma Brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) - صفحه:709-717

  tick  مقایسه کارایی روغن های رایج و ترکیبات حشره کش در کنترل سفید بالک گلخانه ای (Trialeurodes Vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae) روی رز و بررسی برهمکنش آن ها - صفحه:718-726

  tick  نوسان جمعیت، الگوی توزیع فضایی و مدیریت پسیل زبان گنجشک Psyllopsis Discrepans Flor (Hem., Psyllidae) در شهر کرمانشاه - صفحه:727-743

  tick  کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در شهرستان مشهد - صفحه:744-753

  tick  معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas Rhodesiae وSp. Acinetobacter موثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار - صفحه:754-756

  tick  ارزیابی عکس العمل سی ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه به روش آزمایشگاهی - صفحه:963-701
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved