>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1395 - دوره:30 - شماره:2


  tick  بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک - صفحه:177-187

  tick  تاثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاشی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون محتوی کربنات کلسیم در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه - صفحه:188-198

  tick  تاثیر قارچ های میکوریزایی و علف‌کش ترفلان بر سبز شدن، رشد و درصد کلونیزاسیون ریشه در گیاه شبدر سفید (Trifolium Repens L.) - صفحه:199-208

  tick  شناسایی گونه های تریپس مزارع سیر استان همدان و تعیین گونه ی غالب - صفحه:209-218

  tick  تاثیر کیتوزان بر القاء مقاومت سیستمیک در خیار به بوته میری ناشی از Pythium Aphanidermatum - صفحه:219-229

  tick  ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز - صفحه:230-241

  tick  معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد - صفحه:242-250

  tick  اثر مقایسه ای تراکم در نژادهای تک جنسی و دوجنسی زنبورLysiphlebus Fabarum ، بر سوپرپارازیتیسم روی شته سیاه باقلا Aphis Fabae - صفحه:251-260

  tick  گونه‌هایی از بالا خانواده Aphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida) مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی - صفحه:261-269

  tick  تاثیر دماهای ثابت و نوساندار، هنگام نگهداری لارو زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus Fabarum (Hym., Braconidae) در دمای پایین - صفحه:270-283

  tick  پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک هفت نقطه ای (L.) Coccinella Septempunctata در رژیم غذایی شته گل سرخ (L.) Macrosiphum Rosae - صفحه:284-291

  tick  اثر دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی بذر کنجد شیطانی (Cleome Viscosa L.): علف هرز مهاجم مزارع سویا استان گلستان - صفحه:292-303

  tick  مقایسه کارایی سه آفت کش گیاهی کم خطر با دو کنه کش شیمیایی و روغن معدنی رایج علیه کنه قرمز مرکبات Panonychus Citri (Mcgregor) (Acarina: Tetranychidae) - صفحه:304-312

  tick  پویایی جمعیت علف‏های هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum Durum L.) در سامانه‏های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج - صفحه:313-320

  tick  بررسی شاخص های تغذیه ای جوانه خوار بلوط (Tortrix Viridana L.) روی بلوط دارمازو (Quercus Infectoria) و وی ول (Q. Libani)، در جنگل های بلوط شهرستان پیرانشهر - صفحه:321-327

  tick  مدل سازی الگوی جوانه زنی دو توده تاج خروس در واکنش به دما - صفحه:328-336

  tick  تاثیر بقایای علف‌کش پرومترین بر زیست توده میکروبی خاک و گیاهان زراعی مختلف از طریق زیست سنجی - صفحه:337-346

  tick  شپی جویی توده های علف های هرز خردل وحشی (Sinapis Arvensis L.) و شلمی (Rapistrum Rugosum L.) مقاوم به علف کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان و معرفی روشی نوین برای تشخیص جمعیت های مقاوم در این گونه های هرز - صفحه:347-358
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved