>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1396 - دوره:31 - شماره:1


  tick  بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف‌وحشی (Avena Ludoviciana Durieu.) - صفحه:1-12

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی Wilsonomyces Carpophilus عامل لکه غربالی هسته داران در استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر Reppcr - صفحه:13-19

  tick  اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus Maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae) - صفحه:20-28

  tick  بررسی تاثیر تنش خشکی بر رشد و پراکنش علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus Rotundus L.) - صفحه:29-39

  tick  بررسی تاثیر امواج اولتراسونیک و پرایمینگ بذر بر سبز شدن بذر و رشد لوبیا چشم بلبلی (L. Vigna Sinensis) در شرایط کاربرد تریفلورالین - صفحه:40-51

  tick  تعیین تعداد نسل و بررسی تغییرات جمعیت حشرات کاملخوشه‌خوار انگورLobesiabotrana(Lep. Tortricidae)با استفاده از تله‌ی فرمونی در سی‌سخت، استان کهگیلویه‌وبویراحمد - صفحه:52-60

  tick  بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta Vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کش - صفحه:61-73

  tick  تاثیر رژیم‌های مختلف غذایی بر شاخص های جدول زندگی کفشدوزک Oenopia Conglobata Contaminata (Menteries) - صفحه:74-80

  tick  تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر صفات زراعی و عملکرد کمی و کیفی سه رقم گلرنگ - صفحه:81-91

  tick  اثر روش های مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea Mays L.) در کرمانشاه - صفحه:92-104

  tick  کاربرد اکسی‌تتراسایکلین، آمیکاسین و اریترومایسین در کنترل رشد میسیلیومی و جوانه‌زنی اسپور Rhytima Acerinum عامل بیماری لکه قیری افرا پلت در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:105-116

  tick  اثر تراکم بذروکاربردبرخی علفکش‏های پس رویشیبر کنترلعلف‏‏های هرزوعملکردگندم (Triticum Aestivum L.) - صفحه:117-123

  tick  شناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستان های میوه در استان خراسان شمالی - صفحه:124-130

  tick  استخراج و شناسایی متابولیت های ثانویهTrichoderma Atroviridae (6022) و بررسی اثرات ضدقارچی آنها - صفحه:131-141

  tick  تاثیر عصاره آبی ماریتیغال (L. Silybum Marianum) بر رشد و فعالیت‌های آنزیمی گیاهچه‌ توق (Xanthium Strumarium L.) - صفحه:142-151

  tick  بررسی کارایی علف کش ریم سولفورون در کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی در مراحل مختلف رشدی - صفحه:152-165

  tick  ارزیابی کارآیی دو قارچ‌کش در کنترل بیماری لکه آجری روی دو رقم بادام در حاشیه زاینده رود - صفحه:166-171

  tick  سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum Carvi) روی شب پره مینوز برگ گوجه فرنگی، Tuta Absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae) - صفحه:172-178
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved