>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1393 - دوره:28 - شماره:4


  tick  تعیین برخی از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ارومیه ویروس موزاییک هندوانه - صفحه:437-444

  tick  شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش‌های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان‌های ایران - صفحه:445-450

  tick  مقایسه فیلوژنتیکی جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک با جدایه‌های دنیا بر اساس ترادف ژن پروتئین پوششی و ژن پروتئین حرکتی - صفحه:451-458

  tick  بررسی ارتباط مکانیزم‌های آنزیمی و متابولیت‌های ثانویه با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی(Fusarium Oxysporum F.Sp. Melonis Race1) در توده‌های خربزه و طالبی - صفحه:459-466

  tick  بررسی حد تحمل توده‌های مختلف جودره (Hordeum Spontaneum) به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل - صفحه:467-473

  tick  تاثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارآیی مدیریت شیمیایی علف‌های هرز سوروف [Echinochloa Crus-Galli (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه(Abutilon Theophrasti Medicus.) در شرایط گلخانه‌ای - صفحه:474-481

  tick  بررسی اثر دگرآسیبی عصارۀ آبی دو گیاه زراعی (گندم و جو) و علف هرز خردل وحشی (Sinapis Arvensis) - صفحه:482-489

  tick  بررسی زنده‌مانی بذور فرفیون خوابیده (Euphorbia Maculata) در شرایط محیطی مختلف - صفحه:490-499

  tick  کارائی دو روش بذرمال و خاک- مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏فرنگی - صفحه:500-507

  tick  بررسی کارآیی برخی علف‌کش‌های جدید‌ در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای (Zea Mays) در جیرفت - صفحه:508-516

  tick  ارزیابی تراکم جمعیت و خسارت خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند Lixus Incanescens (Col.: Curculionidae) روی شش رقم چغندرقند - صفحه:517-524

  tick  اثر محلول‌پاشی عناصر سیلیس، پتاسیم و روی بر برخی ویژگی‌های زراعی و خسارت بیماری بلاست و کرم ساقه خوار نواری Chilo Suppressalis Walker)) برنج رقم طارم هاشمی - صفحه:525-531

  tick  مطالعه اثر آللوپاتی علف باغ (Dactylis Glomerata L.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه یونجه - صفحه:532-538

  tick  بررسی مولکولی شش جدایه ویروس زردی چغندر قند (Beet Yellows Virus) از استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان بر اساس ناحیه پروتئین پوششی - صفحه:537-578

  tick  بررسی میزان مقاومت ژنوتیپ‌های گوجه فرنگی زراعی(Solanum Lycopersicum) و وحشی(Solanum Spp.) نسبت به گل جالیز مصری (Orobanche Aegyptiaca) - صفحه:539-546

  tick  مطالعه اثرات بیماری بلاست (Pyricularia Oryzae) روی محصول برنج در شرایط مزرعه - صفحه:547-554

  tick  معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات (Acari: Mesostigmata, Trombidiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد - صفحه:555-564

  tick  اثر پی‌پرونیل بوتوکساید در حساسیت پسیل معمولی پسته، Agonoscena Pistacia Burkhardt And Lauterer به آفت‌کش آمیتراز و فعالیت ویژه آنزیم استراز - صفحه:565-572

  tick  تاثیر آفتابدهی خاک در کنترل اکوتیپ های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus Rotundus L.) - صفحه:579-588

  tick  کنترل شته سبز هلو به‌وسیله قارچ Metarhizium Anisopliae و سم ایمیداکلوپرید روی سه رقم کلزا در شرایط نیمه طبیعی - صفحه:589-595
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved