>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1392 - دوره:27 - شماره:4


  tick  ردیابی ژن Phid در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium Oxysporum F. Sp. Ciceris - صفحه:407-416

  tick  معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران - صفحه:417-426

  tick  شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتیین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی - صفحه:427-433

  tick  تاثیر گیاهان پوششی و فاصله ردیف کاشت بر کنترل علف های هرز و عملکرد در سیب زمینی - صفحه:434-441

  tick  بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان و آلودگی به باکتری همزیست Wolbachia در ویژگی‌های کیفی زنبور پارازیتوییدTrichogramma Brassicae Bezdenko (Hym.:Trichogrammatidae) - صفحه:442-451

  tick  اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف‌هرز مهاجم خربزه وحشی - صفحه:452-458

  tick  مقایسه قدرت رقابتی گیاهان پوششی لگومینه در مقابل علف های هرز ذرت - صفحه:459-466

  tick  تاثیر چند رژیم غذایی مصنوعی بر نشوونما و تولیدمثل مگس میوه‏ی مدیترانه‏ای Ceratitis Capitata (Dip.; Tephritidae) - صفحه:467-475

  tick  تاثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور (Salsola Kali L.) بر اساس مدل های رگرسیونی - صفحه:476-483

  tick  تاثیر تناوب زراعی و نیتروژن بر میزان آلودگی مزرعه سیب زمینی به علف های هرز - صفحه:484-490

  tick  بررسی کارایی نمونه برداری از جمعیت مراحل مختلف رشدی شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia Kueheniella Zell . در میوه خرمای رقم سایر به روش اسپکتروفتومتری - صفحه:491-501

  tick  ارزیابی اثر دزهای کاهش‌یافته علف‌کش فورام‌سولفورون (اکوییپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف‌های هرز ذرت در (Zea Mays L.) - صفحه:502-508

  tick  مقاله کوتاه پژوهشی بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم (Trifolium Alexandrium) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چند گونه علف هرز - صفحه:509-512

  tick  مقاله کوتاه پژوهشی اثر زمان کاربرد علف کش های دو منظوره بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه گندم در شرایط اقلیمی شوشتر - صفحه:513-515

  tick  مقاله کوتاه پژوهشی بررسی تغییرات فصلی جمعیت سوسک چوبخوار Chrysobothris Affinis (Col., Buprestidae) روی درختان برهان فضای سبز در اهواز - صفحه:516-519

  tick  مقاله کوتاه پژوهشی بررسی اثر دما بر جوانه زنی بذر علف هرز تلخه مزارع گندم آبی و دیم - صفحه:520-522
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved