>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات بوراکر و ترکیب بوراکر و فورفورال روی موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی  
   
نویسنده خدادادیان رقیه ,حبیب پور بهزاد ,مصدق محمدسعید
منبع حفاظت گياهان - 1393 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:1 -10
چکیده    اثرات یک حفاظت کننده چوب و موریانه کش گلیکول بورات4 با نام تجاری بوراکر5 )به تنهایی و در ترکیب با فورفورال6 (بر روی موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) مهم‎ترین آفت اقتصادی لوازم چوبی در اماکن مسکونی استان خوزستان توسط آزمون های غیر انتخابی و انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت بوراکر و فورفورال مرگ ومیر و دورکنندگی افزایش داشت. مقادیر LC50بوراکر در آزمون های انتخابی و غیر انتخابی، با افزایش زمان، کاهش یافت ولی LC50 ترکیب بوراکر و فورفورال آزمون های فوق روند معکوس با مقادیر LC50 بوراکر داشت. مقادیر LT50 در آزمون های انتخابی و غیر انتخابی با افزایش غلظت‎های دو ترکیب کاهش یافت. در همه آزمون‎ها، بوراکر به تنهایی یا به همراه فورفورال از تغذیه موریانه بستر سلولزی جلوگیری کردند. طبق این یافته ها می‌توان این ترکیبات را به عنوان حفاظت کننده‏های چوب علیه M. diversus بکار برد.
کلیدواژه Microcerotermes diversus ,بوراکر ,فورفورال ,دور کنندگی ,مرگ و میر
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved