>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر بعضی اسانس‌ های گیاهی در جوانه زنی اسپور و رشد کلنی قارچ پنی‌سیلیوم دیجیتاتوم در شرایط کشت درون‌ شیشه‌ای  
   
نویسنده قاضی مطلق سیده زینب ,جهانبخش وحید ,تهرانی فر علی ,آرویی حسین
منبع حفاظت گياهان - 1393 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:28 -35
چکیده    به منظور کنترل قارچ Penicillium digitatum در شرایط درون شیشه‌ای، اثر اسانس‌های گیاهی دارچین (Cinnamomum verum)، اسطوخودوس (Lavandula officinalis)، نعناع فلفلی (Mentha pipereta)، مرزه (Satureja hortensis)، آویشن شیرازی (Zataria multiflora) و زیره ‌سیاه (Carum carvi) در جلو‌گیری از جوانه‌زنی اسپور قارچP. digitatum و رشد ریسه‌ها در غلظت های 25 ،50 و 75 پی‌پی‌ام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اسانس دارچین بهترین اثر را در بازدارندگی جوانه‌زنی اسپور قارچ P. digitatum بر روی محیط کشت MS داشت، به طوریکه در غلظت‌های 50 و 75 پی‌پی‌ام به طور کامل از جوانه‌زنی اسپور قارچ جلوگیری کرد. پس از آن اسانس مرزه موثر بود و سایر اسانس‌های دیگر تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی جوانه‌زنی اسپور قارچ نداشتند. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد، پس از گذشت 15 روز بین تیمار‌های 25 ، 50 و 75 پی‌پی‌ام اسانس دارچین تفاوت معنی‌داری در کنترل رشد پرگنه قارچ مشاهده نشد در حالیکه هر سه تیمار اختلاف معنی داری را نسبت به شاهد نشان دادند.
کلیدواژه اسانس گیاهی ,بازدارندگی جوانه زنی اسپور ,قارچ P.digitatum ,رشد پرگنه
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved