>
Fa   |   Ar   |   En
   رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا  
   
نویسنده رضایی جواد ,بنایان اول محمد ,نظامی احمد ,مهرور محسن ,محمودی باقر
منبع حفاظت گياهان - 1393 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:138 -146
چکیده    بیماری ریزومانیا امروزه به عنوان یکی از مهمترین و مخرب ترین بیماری ویروسی در سطح مزارع چغندر قند جهان و ایران مطرح می باشد. مطالعات زیادی با هدف شناخت اثرات فیزیولوژیکی بیماری ریزومانیا بر روی چغندر قند در سایر کشورهای جهان انجام شده است، اما در شرایط اکولوژیکی ایران و بر روی تیپ های موجود از این بیماری در کشور و همچنین ارقام داخلی تاکنون تحقیق جامعی انجام نشده است. برای این منظور در سال 1389 آزمایشی با 4 رقم چغندر قند بریجیتا، زرقان، جلگه و رسول با میزان تحمل متفاوت نسبت به این بیماری در مشهد و زمین کاملاٌ آلوده انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیماری ریزومانیا به شدت خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام حساس را تحت تاثیر قرار داد. این بیماری موجب کاهش سطح سبز و کارایی فتوسنتزی برگها گردید. علاوه بر این از طریق ایجاد تغییرات مخرب در ریشه ذخیره ای و ریشه های فرعی سبب کاهش توانایی جذب این اندام و در نهایت موجب کاهش شدید عملکرد ریشه ذخیره ای در ارقام حساس شد.
کلیدواژه آزمون الایزا ,هدایت روزنه ای ,دمای برگ ,اسپد ,فلورسانس کلروفیل
آدرس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved