>
Fa   |   Ar   |   En
   نوسانات فصلی جمعیت سفیده کوچک کلم، Pieris rapae (Linnaeus, 1758) و شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) روی ارقام مختلف کلم گل  
   
نویسنده حسن شاهی غلامحسین ,عباسی پور حبیب ,عسکریان زاده علیرضا ,کریمی جابر ,دوستی زهرا ,جهان فاطمه
منبع حفاظت گياهان - 1393 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:87 -96
چکیده    سفیده کوچک کلم، Pieris rapae (L.) (L.) (Lep.: Pieridae) و شب پره پشت الماسی Plutella xylostella (L.) (Lep. Plutellidae) از آفات مهم خانواده چلیپاییان (Brassicaceae) در منطقه جنوب تهران می‌باشند. استفاده از ارقام مقاوم از راهکارهای مدیریتی مناسب جهت مبارزه با این دو آفت می باشد. به منظور بررسی نوسانات جمعیت سفیده کلم و شب پره پشت الماسی، هشت رقم کلم گل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد (جنوب تهران) کشت شد. نمونه برداری هر ده روز یکبار و از اواخر خرداد ماه انجام گرفت. تراکم کلیه مراحل رشدی سفیده کوچک کلم روی رقم اسمیلا و دو گل بیشترین و روی ارقام ابر سفید و توکیتا کمترین بود. تراکم تخم شب پره پشت الماسی در ارقام اسمیلا و دو گل به طور معنی داری بیشتر و در ارقام بوریس و تک گل کمترین مقدار را دارا بود. تراکم مجموع لارو و شفیره شب پره پشت الماسی در ارقام اسمیلا و دوگل به طور معنی داری بیشتر از سایر ارقام بود.
کلیدواژه نوسانات فصلی ,سفیده کوچک کلم ,شب پره پشت الماسی ,کلم گل
آدرس دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved