>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییرات جمعیت مگس خیار، (Dip.: Tephritidae) Dacus ciliatus Loew روی خیار پاییزه در منطقه ملاثانی استان خوزستان  
   
نویسنده شیشه بر پرویز ,زندی نوشین
منبع حفاظت گياهان - 1392 - دوره : 27 - شماره : 2 - صفحه:258 -262
چکیده    تغییرات جمعیت مگس جالیز، Dacus ciliatus Loew ، روی خیار پاییزه در منطقه ملاثانی استان خوزستان در سالهای 1388 و 1389 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری از یک مزرعه خیار به مساحت 2000 متر مربع و به صورت هفتگی انجام شد. در هر نمونه برداری تعداد 10 عدد میوه خیار به صورت تصادفی از مزرعه خیار جمع آوری و در درون یک طشت پلاستیکی گذاشته شد. در کف طشت 5 سانتی متر خاک نرم قرار داشت. روی طشت به وسیله توری ریز پوشیده شده بود. بعد از خروج حشرات کامل تعداد و جنسیت آنها تعیین شد. در سال اول، فعالیت این مگس از مهرماه آغاز و تا اواخر آذر ادامه داشت. اوج جمعیت مگس جالیز در سال 1388 در اواسط آبان ماه بود (302 عدد مگس در 10 میوه خیار). در سال دوم نیز فعالیت مگس در مهرماه شروع شد و تا آذر ادامه داشت. اوج جمعیت مگس جالیز در سال 1389 نیز در اواسط آبان بود (407 عدد مگس در 10 میوه خیار). در هر دو سال هر دو جنس نر و ماده در مزارع فعالیت داشتند و نسبت جنسی حدود50 درصد (ماده) بود. اطلاعات حاصل از این مطالعه در مدیریت این حشره آفت کاربرد خواهد داشت
کلیدواژه مگس خیار ,تغییرات جمعیت ,Dacus ciliatus ,Tephritidae ,کدوییان
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, استاد, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, استادیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved