>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی آنزیم ‌توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه‌های نژاد1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی  
   
نویسنده حیدرزاده ناهید ,روحانی حمید ,فلاحتی رستگار ماهرخ ,مهدیخانی مقدم عصمت
منبع حفاظت گياهان - 1392 - دوره : 27 - شماره : 2 - صفحه:185 -191
چکیده    این تحقیق با هدف شناسایی آنزیم tomatinase در جدایی‌های نژاد فیریولوژیک 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی با تکنیک TLC انجام شد . بدین منظور در طی فصل زراعی 89-88 از مناطق عمده گوجه کاری استانهای فوق نمونه برداری صورت گرفت، و 20 جدایه قارچ FoL از بافت آوندی ریشه، طوقه و ساقه گیاهان گوجه فرنگی آلوده جداسازی گردید. آزمون اثبات بیماریزایی روی گوجه فرنگی رقم Bonny Best (حساس عمومی ) انجام شد و 17 جدایه بیماریزا که باعث پژمردگی آوندی می‌شدند تشخیص داده شد. آزمون اثبات فرم اختصاصی جهت تایید بر اختصاصی بودن جدایه‌های بیماریزا با استفاده از گوجه فرنگی رقم (Bonny Best)، تاتوره، تاجریزی و نخود انجام گردید که این جدایه‌ها تنها بر روی گوجه فرنگی پژمردگی ایجاد نمودند. تعیین نژاد فیزیولوژیک نیز با استفاده از ارقام افتراقی انجام که همه جدایه‌ها مطابق جدول استاندارد علایم بیماری در نژاد 1 قرار گرفتند. برای شناسایی آنزیم tomatinase، ابتدا سوسپانسیونی از اسپورهای قارچ تهیه و پس از آن عصاره گیری پروتیین‌های قارچ انجام شد و بعد از خالص سازی توسط تیوبهای دیالیز با استفاده از تکنیک TLC(کروماتوگرافی لایه نازک) و به کمک ترکیبات استاندارد tomatidine وtomatine- آنزیم tomatinase شناسایی گردید
کلیدواژه Fusarium oxysporum ,tomatinase ,کروماتوگرافی ,گوجه فرنگی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی دکتری, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved