>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1392 - دوره:27 - شماره:1


  tick  پاسخ‌های دفاعی پنبه به گونه‌های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia Solani - صفحه:1-10

  tick  مقایسه آلودگی هفت واریته مختلف پنبه به سفید بالک پنبه Bemisia Tabaci در منطقه کاشمر - صفحه:11-17

  tick  تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پسته - صفحه:18-25

  tick  بررسی رقابت چند گونه ای علف های هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea Mays L.) - صفحه:26-36

  tick  بررسی امکان اختلاط علف‌کش اولتیما با برومایسید آ ام در کنترل علف‌های‌هرز ذرت در منطقه جیرفت - صفحه:37-47

  tick  پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علف‌های هرز خاکشیر ( Descurainia Sophia (L.) Webb.) و ازمک ( Cardaria Draba (L.) Desv.) در مزرعه کلزا(Brassica Napus L.) در شرایط زنجان - صفحه:48-54

  tick  زیست شناسی بید سیب زمینیPhthorimaea Operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) روی برگ ده رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:55-63

  tick  اثر شیوه کاشت، تراکم کاشت و میزان علف‌کش نیکوسولفورون روی علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل‌کراس Ksc704 - صفحه:64-72

  tick  تاثیر تلفیق تراکم بوته، آرایش کاشت وعلف کش نیکوسولفورون درکنترل علف‌های هرز ذرت سیلویی سینگل کراس 704 - صفحه:73-84

  tick  شناسایی و تعیین روابط میزبانی زنبورهای پارازیتویید شته‌ها (Hym., Braconidae, Aphidiinae) در منطقه زاگرس جنوبی - صفحه:85-95

  tick  بررسی حد تحمل جودره (Hordeum Spontaneum)، یولاف وحشی (Avena Ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum Aestivum) به علف‏کش متریبوزین - صفحه:96-100

  tick  معرفی تعدادی از کنه‌های خانواده اریوفیده Acari: Prostigmata: Eriophyidae)) مرتبط با علف‌های هرز در استان خراسان رضوی - صفحه:101-110

  tick  مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک Rumex Obtosifoliusو R. Crispus در پاسخ به نور و شرایط رطوبتی خاک - صفحه:111-117

  tick  تعیین الگوی توزیع جمعیت علف‌هرز خارشتر Alhagi Pseudalhagi (M.B) Desv. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چندی ساز بردار یادگیر (Lvq4 ) - صفحه:118-127

  tick  مقاله کوتاه پژوهشی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر علف قناری(Phalaris Minor Retz.) - صفحه:128-131

  tick  مقاله کوتاه پژوهشی ردیابی ویروس آبله آلو (Ppv) در درختان میوه هسته‌دار استان خراسان رضوی - صفحه:132-135

  tick  مقاله کوتاه پژوهشی گزارش گونه های جدید پادمان (Collembola) از شهرستان کرمانشاه - صفحه:136-138

  tick  مقاله کوتاه پژوهشی تشخیص مولکولی Spiroplasma Citri در برخی ارقام مرکبات با استفاده از آزمون Pcr در مقایسه با Das- Elisa - صفحه:139-141
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved