>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1390 - دوره:25 - شماره:2


  tick  تاثیر عناصر پرمصرف (Npk) بر مهار کنه تارتن دولکه ای Tetranychus Urticae Koch (Acari: Prostigmata: Tetranychidae) روی لوبیا قرمز رقم درخشان و مشخصه های زراعی محصول - صفحه:107-115

  tick  دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان (Helianthus Annus L.) در غرب استان گیلان - صفحه:116-126

  tick  بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی موثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum Aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus Japonicus) - صفحه:127-135

  tick  تشکیل بایو فیلم توسط سودوموناس های فلورسنت و نقش آن درکنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces Graminis Var. Tritici - صفحه:136-144

  tick  تاثیر کاربرد کود اوره و علفکش تو- فور- دی بر تراکم و آرایش علف های هرز و عملکرد گندم زمستانه - صفحه:145-151

  tick  بررسی ویروس ابلقی میخک (Carmv) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (Fum2) - صفحه:152-157

  tick  بررسی اثر نیتروژن بر قابلیت رقابت کلزا (Brassica Napus) در برابر علف هرز خردل وحشی (Sinapis Arvensis) با استفاده از مدل های تجربی - صفحه:158-167

  tick  شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران - صفحه:168-177

  tick  تاثیر آفت پروانه جوانه خوار بلوط .Tortrix Viridana L بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول (.Quercus Libani Oliv) در جنگلهای پیرانشهر و سردشت - صفحه:178-185

  tick  کنترل بیولوژیکی جمعیت زمستان گذران کرم ساقه خوارنواری برنج Chilo Suppressalis پس از برداشت برنج بوسیله قارچ Beauveria Bassiana در شرایط مزرعه - صفحه:186-193

  tick  ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون (توتال) در خاک - صفحه:194-201

  tick  پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa Crus-Galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon Theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ای - صفحه:202-213

  tick  شناسایی نماتودهای انگل گیاهی مزارع کلزا و پراکنش آنها در استان های اصفهان و فارس - صفحه:214-222

  tick  تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس - صفحه:223-226
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved