>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1389 - دوره:24 - شماره:4


  tick  بررسی امکان بیوکنترل باکتری Xanthomonas Axonopodis Pv.Citri عامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت آنتاگونیست، در شرایط آزمایشگاه - صفحه:368-376

  tick  شناسایی چهار گونه نماتد Belonolimid از مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی - صفحه:377-384

  tick  ردیابی و شناسایی Pvyntn در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی - صفحه:385-390

  tick  بررسی روش های مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه ‌زنی بذر علف ‌هرز تلخه (Acroptilon Repens) - صفحه:391-397

  tick  بررسی اثر تیمار خشکی و یخبندان بر جوانه ‌زنی غده‌ های ریشه ‌ای علف ‌هرز Ranunculus Ficaria - صفحه:398-405

  tick  بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ .Verticillium Dahliae Kleb در استان گلستان - صفحه:406-412

  tick  بررسی بقایای حشره کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای - صفحه:413-418

  tick  شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه‌ های Pythium Ultimum جمع ‌آوری ‌شده از استان‌ های خراسان شمالی و رضوی - صفحه:419-427

  tick  شناسایی نماتدهای انگل گیاهی فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - صفحه:428-436

  tick  ارزیابی کنترل بیولوژیکی دو جدایه از اکتینومیستهای ضد قارچی ایرانی بر علیه Phytophthora Parasitica و P. Citrophthora در شرایط آزمایشگاه و گلخانه - صفحه:437-444

  tick  بررسی مکانیسم های آنتاگونیستی .Bacillus Spp در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium Ultimum و P. Aphanidermatum - صفحه:445-456

  tick  دوره بحرانی کنترل علف ‌های هرز در ذرت (.Zea Mays L) - صفحه:457-464

  tick  قارچ های هیفومیست‌ جدا شده ازحشرات و اثر بیماری زایی آنها روی سوسک کلرادو در استان همدان - صفحه:465-470

  tick  پیش بینی الگوی توزیع جمعیت علف هرز جوموشی (.Hordeum Glaucum Steud) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:471-480

  tick  مقاومت آنتی زنوزی کلن های مختلف صنوبر به سه آفت مهم در استان آذربایجان شرقی - صفحه:481-488

  tick  جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه پرتقال و نارنگی در غرب استان مازندران - صفحه:489-491
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved