>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1389 - دوره:24 - شماره:1


  tick  بکارگیری برخی فرآورده های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium Oxysporum F. Sp Cumin - صفحه:1-4

  tick  بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus Arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی - صفحه:8-15

  tick  بررسی مقاومت ارقام آلو، هلو و شلیل به بیماری زنگ درختان میوه هسته دار - صفحه:16-19

  tick  مطالعه بیماریزایی جدایه های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران - صفحه:20-28

  tick  ارزیابی باقیمانده حشره کش اتیون و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای - صفحه:29-34

  tick  کنترل بیولوژیکی کپک خاکستری و القای پاسخ های دفاعی در سیب توسط Saccharomyces Cerevisiae - صفحه:35-42

  tick  جداسازی گونه Meloidogyne Cruciani از گلخانه های خیار منطقه جیرفت و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه ای آن با استفاده از نشانگر Rapd-Pcr - صفحه:43-52

  tick  تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد وفعالیت ضد قارچیBacillus Subtilis علیه Pythium Aphanidermatu - صفحه:53-61

  tick  بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادیاز گیاهان دارویی خانواده چتریان ( (Apiaceaeبر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne Javanica)) در شرایط آزمایشگاه - صفحه:62-68

  tick  شناسایی برخی از نماتدهای مرتبط با درختان میوه در منطقه مغان - صفحه:69-79

  tick  ارزیابی درجه حرارت های کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفه ((Portulaca Oleracea L - صفحه:80-86

  tick  بررسی فعالیت آنزیمهای پروتئاز و آمیلاز در اووسیت و تخم سن سبز پستهBrachynema Germari Kol. (Hemiptera: Pentatomidae - صفحه:87-98

  tick  اثر تناوب زراعی در کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم استان فارس - صفحه:99-107

  tick  بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف( Echinochloa Crus-Galli Var:Oryzicola - صفحه:108-114

  tick  بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی - صفحه:115-118

  tick  ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری - صفحه:119-121
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved