>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1389 - دوره:24 - شماره:2


  tick  بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (Btmv) در مزارع استان خراسان رضوی - صفحه:122-127

  tick  اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium Album L.) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea Mays L.) - صفحه:127-136

  tick  بررسی فوزاریوم های بذرزاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی - صفحه:137-144

  tick  تنوع گونه ای کنه ها و تغییرات انبوهی جمعیت گونه های زیان آور غالب روی هشت رقم پسته در شهرستان مه ولات، استان خراسان رضوی - صفحه:145-150

  tick  بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز ازمک Cardaria Draba - صفحه:151-158

  tick  تاثیر ترکیبات تفلوبنزورون، هگزافلومورون و پایری پروکسی فن بر شاخص های تغذیه ای شپشه آرد، Tribolium Confusum Duval (Col:Tenebrionidae) - صفحه:159-164

  tick  خاصیت دورکنندگی و سمیت تنفسی 18 گونه اسانس گیاهی روی شب پره هندی Plodia Interpunctella Hubner (Lep.,Pyralidae) - صفحه:165-172

  tick  اثر چند ترکیب مهارکننده ی آلفا - آمیلاز روی فعالیت آلفا - آمیلاز بزاقی سن - صفحه:173-186

  tick  کنه های خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) گیلان، شامل چهار گونه جدید برای ایران و کلید شناسایی گونه های گیلان - صفحه:196-209

  tick  مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضاهای شبز شهرستان مشهد - صفحه:210-217

  tick  ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی - صفحه:218-221

  tick  اثر سن و تجزیه قبلی بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده زای زنبور Lysiphlebus Fabarum (Marshall) پارازیتویید شته سیاه باقلا Aphis Fabae Scopoli - صفحه:1187-195
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved