>
Fa   |   Ar   |   En
   ردیابی همولوگ ژن توماتیناز در ژنوم قارچ fusarium oxysporum f.sp. melonis  
   
نویسنده زرندی فاطمه ,شکوهی فر فرهاد ,شریف نبی بهرام ,سیدطباطبایی بدرالدین ابراهیم ,بنی هاشمی ضیاء الدین
منبع حفاظت گياهان - 1398 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:1 -8
چکیده    قارچ‌های بیماریزای گیاهی جهت غلبه بر سیستم دفاعی گیاه از ابزار مختلفی بهره می‌گیرند. ترکیبات فیتوآنتیسیپین از جمله مواد دفاعی است که در گیاه جهت جلوگیری از حمله بیمارگرها تولید می‌شود. آنزیم توماتیناز جهت تجزیه فیتوآنتیسیپین و غلبه بر سیستم دفاعی گیاه توسط طیفی از قارچ‌ها از جمله تعدادی از فرم‌های اختصاصی قارچ f. oxysporum تولید می‌شود. با هدف ردیابی توالی کد کننده آنزیم توماتیناز در فرم اختصاصی fusarium oxysporum f. sp. melonis (fom) آغازگرهای اختصاصی بر اساس توالی محافظت شده بالادست و پائین دست توالی کدکننده ژن fotom1 گزارش شده از فرم اختصاصی .fusarium oxysporum f. sp. lycopercisi (fol) طراحی شد. استخراج dna از نژاد یک، شایع در استان خراسان، انجام شد و واکنش تکثیر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی صورت گرفت. الگوی الکتروفورزی محصول واکنش حضور یک تک باند در اندازه مورد انتظار را تایید نمود. قطعه تکثیر شده بصورت دو جهته توالی‌یابی شد و با توالی گزارش شده از فرم اختصاصی fol مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج توالی یابی با استفاده از برنامه vector nti v11 بر هم منطبق شد و با توالی رفرنس همردیفی انجام شد. نتایج نشان داد در سطح نوکلئوتیدی 14 جهش در توالی شناسائی شده وجود دارد که از این بین 7 جهش در سطح توالی پروتئینی نیز بروز می‌یابند. آنالیز توالی با استفاده از برنامه pfam وجود یک توالی سیگنال پپتید و یک دومین هیدرولازی را در توالی شناسائی شده تایید نمود. این نتایج نشان داد که توالی ردیابی شده میتواند همولوگ ژن توماتیناز در ژنوم فرم اختصاصی fom باشد. این توالی fom-tom نامگذاری شد و در بانک ژن با شماره بازیابی mf178403 ثبت شد. با هدف پیش‌بینی اثر جهش‌ها شناسائی شده در عملکرد ژن توماتیناز آنالیزهای نرم‌افزاری انجام شد که نشان داد جهش‌های رخ داده در توالی دومین هیدرولازی ساختمان پروتئین را تحت تاثیر قرار می‌دهند و می‌توانند در عملکرد ژن تاثیرگذار باشند.
کلیدواژه بیماری زردی و پامردگی آوندی خربزه خربزه ردیابی ژن ژن توماتیناز
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, گروه بیوتکنولوژی کشاورزی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهشکده علوم گیاهی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, گروه گیاهپزشکی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, گروه بیوتکنولوژی کشاورزی, ایران, دانشگاه شیراز, گروه گیاهپزشکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved