>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد روش‌های مولکولی در ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در شته جالیز  
   
نویسنده اسمعیل زاده میان لنگه فرشته ,بنی‌هاشمیان مهدی ,روحی بخش احمد ,آقاجانزاده سیروس
منبع حفاظت گياهان - 1398 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:9 -16
چکیده    ویروس تریستزای مرکبات (virus; ctv citrus tristeza)، عامل مهم‌ترین بیماری ویروسی مرکبات است و شته جالیز (aphis gossypii) به عنوان ناقل کارای این ویروس در ایران معرفی شده است. در این تحقیق، روش‌های مختلف ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در شته جالیز با استفاده از جدایه sd4 از کلکسیون ویروسی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری مورد ارزیابی قرار گرفت. کلنی خالص این شته ابتدا به مدت 48 ساعت روی منبع آلوده به ویروس و سپس روی گیاهچه‌های لیموترش مکزیکی (aurantifolia citrus) تحت شرایط کنترل شده قرار داده شد. حضور ویروس در گیاهان گیرنده پس از سه ماه بر اساس علایم و روش سرولوژی ایمیونوپرینت (direct tissue blot immuonoassay) تشخیص داده شد. آلودگی این گیاهان با استفاده از reverse transcription polymerase chain reaction; rtpcr دو مرحله‌ای با جفت آغازگرهای اختصاصی پوشش پروتئینی t36cpf/t36cpr بر اساس اسیدریبونوکلئیک استخراج شده به روش sdspotassium acetate از بافت گیاهی مورد تایید قرار گرفت. در تشخیص مستقیم ویروس از شته، rtpcr یک مرحله‌ای و اسیدریبونوکلئیک استخراج شده از شته‌ها به روش ترایزول به کار گرفته شد و باندهای خفیفی به اندازه 672 جفت باز به دست آمد. با انجام مرحله دوم pcr، براساس فرآورده به دست آمده از مرحله اول و با استفاده از جفت آغازگرهای t36cpf/p25r، قطعات مشخص با اندازه 362 جفت باز حاصل گردید. در حالی‌که rtpcr آشیانه‌ای (rtnestedpcr) با ترکیب آغازگرهای pexf/pexrpinf/pinr، به دلیل ایجاد مثبت کاذب در شرایط مطالعه حاضر قادر به ردیابی ویروس در شته‌های آلوده نبود.
کلیدواژه آزمون بیویوژی، تشخیص مستقیم، شته ناقل، ویروس تریستزا
آدرس دانشگاه گیلان, گروه گیاه‌پزشکی, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و تروی کشاورزی, پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی, گروه ژنتیک و به‌نژادی, ایران, دانشگاه گیلان, گروه گیاهپزشکی, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی, گروه فناوری و مدیریت تولید, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved