>
Fa   |   Ar   |   En
   ردیابی مولکولی عامل بیماری لکه سبز مرکبات در جنوب کرمان  
   
نویسنده گل محمدی مرتضی
منبع حفاظت گياهان - 1398 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:17 -21
چکیده    بیماری لکه سبز مرکبات (گرینینگ) توسط سه گونه باکتری به نام‌های candidatus liberibacter asiaticus، ca. l. africanus و ca. l. americanus ایجاد می‌شود. دو گونه پسیل مرکبات به نام‌های پسیل آسیایی diaphorina citri و پسیل آفریقایی trioza erytreae باکتری عامل بیماری را منتقل می‌کنند. علاوه بر پسیل، از طریق منابع تکثیری آلوده و استفاده از پیوندک آلوده نیز منتقل می‌شوند. به منظور ردیابی عامل این بیماری، نمونه‌های برگی و میوه‌های مشکوک به آن از جنوب کرمان جمع‌آوری گردید. در 12 نمونه از 48 نمونه بررسی شده، وجود بیماری تایید شد. توالی‌یابی محصول پی‌سی‌آر (ناحیه ریبوزومی) به طول 1077 جفت باز و مقایسه آن با استرین کنترل مثبت استاندارد و همچنین تولید دو قطعه 640 جفت باز و 520 جفت بازی این ناحیه با هضم آنزیمی توسط xbai نشان داد که عامل بیماری لکه سبز مرکباتcandidatus liberibacter asiaticus (تیپ آسیایی) است. جدایه‌‌های مورد بررسی در این مطالعه با وجود بروز علایم متفاوت، با یکدیگر و با جدایه استاندارد قرابت کامل نشان دادند.
کلیدواژه پیسیآر، تشخیص، تیپ آسیایی، candidatus liberibacteri asiaticus
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری, موسسه تحقیقات علوم باغبانی, ایران
پست الکترونیکی mgolm2009@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved