>
Fa   |   Ar   |   En
   ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضوی  
   
نویسنده الجابری مهند ,مهرور محسن ,زکی عقل محمد
منبع حفاظت گياهان - 1398 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:23 -26
چکیده    ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (wisteria vein mosaic virus,wvmv) یک بیماری ویروسی شایع در گونه ویستریا است. این ویروس عضو جنس potyvirus از خانواده potyviridae می‌باشد. به منظور ردیابی و شناسایی این ویروس در سال‌های 1397-1396 تعداد 3 نمونه مشکوک اقاقیای زینتی از استان خراسان رضوی جمع‌آوری شده، جفت نوکلئوتید . محصول pcr مربوط به یک جدایه پس ازهمسانه‌سازی توالی‌یابی شده، با سایرتوالی‌های موجود در بانک ژن مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که در سطح نوکلوتیدی بیشترین تشابه آن با جدایه چینی این ویروس به میزان 90.64 درصد و کمترین میزان تشابه آن با جدایه‌ای ازویروس موزاییک کاهو (lettuce mosaic virus) به میزان 56.34 درصد می‌باشد.
کلیدواژه آنالیز فیلوژنتیکی؛ خراسان رضوی؛ ژن ci؛ ویروس موزائیک رگبرگی اقاقیای زینتی ؛ rt-pcr
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه گیاه پزشکی, عراق, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه گیاه پزشکی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه گیاه پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved