>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه‌سازی کارایی علف‌کش‌های بنتازون + اسیفلورفن و ایمازتاپیر در کنترل سلمه‌تره (chenopodium album l.) با استفاده از مواد افزودنی  
   
نویسنده ابوعلی سمیرا ,محمودی سهراب ,حمامی حسین
منبع حفاظت گياهان - 1398 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:99 -110
چکیده    بهینه‌سازی مصرف علف‌کش‌ها به‌وسیله کاربرد مواد افزودنی یکی از رهیافت‌های نوین برای کاهش عوارض زیست‌محیطی ناشی از کاربرد علف‌کش‌ها است. به‌منظور ارزیابی تاثیر مواد افزودنی در بهینه‌سازی کارایی علف‌کش‌های بنتازون+اسیفلورفن و ایمازتاپیر در کنترل سلمه‌تره، دو آزمایش گلخانه‌ای دز ‌پاسخ مجزا در سال 1395 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند، به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها در هر آزمایش شامل غلظت‌های علف‌کش‌ در هفت سطح (0، 6.25، 12.5، 25، 50، 75 و 100 درصد توصیه ‌شده) و نوع ماده افزودنی در سه سطح (روغن منداب، سیتوگیت و بدون روغن) بود. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد مواد افزودنی بخصوص روغن گیاهی منداب موجب افزایش کارایی علف‌کش‌های بنتازون+اسیفلورفن و ایمازتاپیر در کنترل سلمه‌تره شد. روغن منداب و سیتوگیت باعث افزایش کارایی علف‌کش‌ بنتازون+اسیفلورفن در کاهش زیست‌توده تولیدی اندام‌های هوایی سلمه‌تره به‌ترتیب به میزان 1.29، 1.28 برابر و علف‌کش‌ ایمازتاپیر 2.13 و 1.30 برابر شد. در‌حالی‌که این مقادیر برای کاهش زیست‌توده ریشه سلمه تره به‌ترتیب 2.79، 1.98، 2.35 و 1.66 برابر بود. با توجه به واکنش شدیدتر ریشه به تیمارهای اعمال شده، نتایج نشان داد که ریشه سلمه‌تره حساسیت بیشتری به کاربرد مواد افزودنی و علف‌کش‌های بنتازون+اسیفلورفن و ایمازتاپیر در مقایسه با اندام‌های هوایی داشت. بطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد روغن منداب و سیتوگیت باعث افزایش کارایی کنترل سلمه تره بوسیله بنتازون+اسیفلورفن و ایمازتاپیر می‌شود.
کلیدواژه په برگ، توانایی ن بی، دز موثر، گلخانه، مویان
آدرس دانشگاه بیرجند, دانشگاه کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران
پست الکترونیکی hhammami@birjand.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved