>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1398 - دوره:33 - شماره:1


  tick  ردیابی همولوگ ژن توماتیناز در ژنوم قارچ Fusarium Oxysporum F.Sp. Melonis - صفحه:1-8

  tick  کاربرد روش‌های مولکولی در ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در شته جالیز - صفحه:9-16

  tick  ردیابی مولکولی عامل بیماری لکه سبز مرکبات در جنوب کرمان - صفحه:17-21

  tick  ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria Vein Mosaic Virus) در استان خراسان رضوی - صفحه:23-26

  tick  بررسی پایداری حشره‌کش‌های اسپینوسد، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تریکوگراما Trichogramma Brassicae و T. Evanescens - صفحه:27-34

  tick  بررسی ترجیح غذایی موریانه Silvestri Microcerotermes Diversus نسبت به سه گونه درختی راش، اکالیپتوس و زربین - صفحه:35-43

  tick  بهینه‌سازی کارایی علف‌کش مزوسولفورون متیل + سولفوسولفورن (توتال) در کنترل یولاف وحشی (Avena Ludoviciana L.) با استفاده از روغن‌های معدنی - صفحه:45-55

  tick  ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علف‌کش تریفلورالین در خاک - صفحه:57-67

  tick  مطالعه شاخص‌های جمعیت علف‌های هرز مزارع برنج شهرستان‌های استان گیلان - صفحه:69-84

  tick  بررسی اثر باقی‏مانده مصرف چند علف‏کش‏‏ سولفونیل اوره گندم (Triticum Aestivum L.) در کشت حفاظتی پنبه (Gossypium Hirsutum L.) - صفحه:85-97

  tick  بهینه‌سازی کارایی علف‌کش‌های بنتازون + اسیفلورفن و ایمازتاپیر در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium Album L.) با استفاده از مواد افزودنی - صفحه:99-110

  tick  بررسی پویایی خواب و جوانه زنی بذر علف هرز چوچاق در پاسخ به دوره های دفن در خاک - صفحه:111-122
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved