>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1397 - دوره:32 - شماره:4


  tick  آنالیز بیان تعدادی از ژن‌های دفاعی در ژنوتیپ حساس و متحمل ذرت در پاسخ به آلودگی ویروس موزاییک کوتولگی ذرت - صفحه:449-461

  tick  بررسی تولید آنزیم کیتیناز در چندین جدایه ی قارچ فوزاریوم جدا شده از نماتد سیست طلایی سیب زمینی (Globodera Rostochiensis) - صفحه:463-479

  tick  تعیین زمان مناسب استفاده از قارچ کش ها جهت مهار بیماری لکه خرمایی گندم بر اساس مراحل رشدی گیاه - صفحه:481-494

  tick  اثر عصاره استخراج شده با حلال‌های مختلف در گیاه استبرق Calotropis Procera (Willd) بر دموگرافی سفیدبالک پنبه Bemisia Tabaci (Genn.) - صفحه:495-508

  tick  مقایسه روش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف کنترل کنه پیاز گلایول Rhizoglyphus Echinopus (Fumouze &Amp; Robin) (Astigmata: Acaridae) در شرایط گلخانه ای - صفحه:509-519

  tick  بررسی تنوع زیستی گونه های سخت بالپوشان خانواده Carabidae در یک مزرعه برنج (آهنگرکلا: قایم شهر) در استان مازندران، شمال ایران - صفحه:521-524

  tick  ارزیابی اثر نوع سمپاش و دُز علف کش تری بنورون متیل (گیاهستار) در کنترل علف های هرز پهن برگ اراضی گندم آبی - صفحه:527-541

  tick  تاثیر اسید جیبرلیک، پس‌رسی و حذف پوشینه بر جوانه‌زنی بذر علف پشمکی ژاپنی (Bromus Japonicus Thunb.) - صفحه:543-552

  tick  تغییرات فلور و تنوع گونه ای جوامع علف های هرز مزارع گندم (Triticum Aestivum) استان گلستان پس از یک دهه - صفحه:553-568

  tick  تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی علف هرز گلرنگ وحشی (Carthamus Oxycantha) با استفاده از مدل های رگرسیونی مختلف - صفحه:569-578

  tick  بررسی قابلیت رقابت سویا در شرایط تداخل با تراکم‌های مختلف کنجد ‌شیطانی (Cleome Viscosa L.): علف هرز مهاجم در استان گلستان - صفحه:579-592

  tick  تاثیر تراکم کاشت شاهدانه (Cannabis Sativa L.) بر دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز - صفحه:593-605

  tick  تاثیر مدیریت بقایای گیاهی و نیتروژن بر پویایی و رشد جمعیت علف‏های‏هرز مزرعه پنبه (Gossypium Hirsutum L.) - صفحه:607-621
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved