>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچههای سیبزمینی (Solanum tuberosum)  
   
نویسنده پرویزی خسرو ,دشتی فرشاد
منبع علوم باغباني - 1393 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:96 -106
چکیده    به منظور بررسی تاثیر قارچ‌های آربوسکولار مایکوریزا بر رشد، عملکرد و کیفیت ریزغده تولیدی در گیاهچه‌های حاصل از کشت بافت در سیب‌زمینی یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملاً تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل دو رقم سیب‌زمینی (آگریا و سانته) و کاربرد قارچ‌های آربوسکولار مایکوریزا (G. mosea ، G. etunicatum و مخلوط آن‌ها ) و عدم کاربرد قارچ بودند. در مراحل رشد گیاهچه‌ها از صفاتی مانند میزان کلروفیل، طول‌ میانگره، قطر ساقه، طول استولون، سطح برگ، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه و نیز مقدار کلونیزاسیون ریشه اندازه‌‌گیری به عمل آمد. پس از برداشت ریزغده‌ها به اندازه‌های مختلف تفکیک شده و درصد ماده خشک آن‌ها نیز اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که قارچ‌های مایکوریزا اثر معنی‌داری بر صفات رشد، عملکرد و میزان ماده خشک ریزغده تولیدی در گیاهچه‌های سیب‌زمینی دارند. در شاخص‌های رشد اثر متقابل رقم و قارچ مایکوریزا صرفاً با طول استولون و وزن تر و خشک ‌ریشه معنی‌دار شد. در تمامی کلاس‌های اندازه ریزغده تولیدی، اثر متقابل رقم و مایکوریزا معنی‌دار شد. بیشترین میزان ریزغده در تلقیح با مخلوط دو گونه مایکوریزا حاصل گردید. در بررسی روابط همبستگی صفات با درصد کلونیزاسیون قارچ مشخص شد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین درصد کلونیزاسیون با اغلب شاخص‌های مورد اندازه‌گیری و عملکرد ریزغده وجود دارد.
کلیدواژه سیب‌زمینی ,گیاهچه ,مایکوریزا ,همزیستی ,تولید ‌ریزغده
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved