>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر غلظت های مختلف آنتیموان بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه Citrullus lanatus Thunb.))  
   
نویسنده عراقی شهری مریم سادات ,لاهوتی مهرداد ,قاسم زاده فرشته ,اجتهادی حمید
منبع علوم باغباني - 1393 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:54 -61
چکیده    انتشار وسیع آنتیموان در محیط‏زیست ناشی از فرایندهای طبیعی و فعالیت‌های انسانی می‌باشد. آنتیموان فلزی سنگین و سمی برای گیاهان، جانوران و انسان می‏باشد. به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف آنتیموان بر فعالیت های رشد و نمو گیاه هندوانه، آزمایشی در قالب طرح کاملا? تصادفی با سه تکرار انجام شد. گیاهچه های هندوانه در محیط کشت هیدروپونیک حاوی غلظت های مختلف آنتیموان (0، 25/0.، 5/0، 75/0، 1، 5/1، 2، 3، 4، 6 و 8 میلی‏گرم در لیتر) قرار گرفتند. بعد از چهار هفته نمونه‏های مورد نظر از بافت های برگ و ریشه گیاهان برداشت شده و جهت سنجش پارامترهای بیوشیمیایی و مورفولوژیکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دادند با افزایش غلظت آنتیموان درمحلول غذایی، کاهش غلظت کلروفیل و پارامترهای رشد در نمونه های مورد بررسی معنی دار بود )05/0 < (p. همچنین محتوای پرولین ریشه و بخش هوایی، با افزایش غلظت آنتیموان، به طور معنی داری افزایش یافت. افزایش غلظت آنتیموان در محیط کشت، موجب افزایش قابل توجه آنتیموان ریشه و بخش هوایی شد که این انباشت در ریشه ها بسیار بیشتر از بخش هوایی بود.
کلیدواژه آنتیموان ,پارامترهای رشد ,پرولین ,کلروفیل ,Citrullus lanatus
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved