>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آسکوربیک‌اسید در به تاخیر انداختن تغییرات بیوشیمیایی ضمن پیری و افزایش ماندگاری گل رز  
   
نویسنده ابری فاطمه ,قاسم نژاد محمود ,ساجدی رضاحسن ,بخشی داود ,شیری محمدعلی
منبع علوم باغباني - 1393 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:25 -33
چکیده    در این پژوهش، اثر غلظت های مختلف آسکوربیک اسید (AsA؛0، 2، 4 و 6 میلی مولار) در به تاخیر انداختن پیری گل های شاخه بریده رز رقم ‘رویال کلاس’ بر اساس طرح فاکتوریل بررسی شد. نتایج نشان داد که کاربرد 4 میلی مولار AsA باعث بیشترین تاخیر در پیری گل‌ها در مقایسه با شاهد (آب مقطر) گردید. همچنین، وزن تر و قطر گل هایی که با 4 میلی مولار AsA تیمار شدند، بیشتر از سایر تیمارها بود. خصوصیاتی مثل میزان پروتیین، پرولین، آنتوسیانین کل و پراکسیده شدن لیپیدها گل ها در طی 8 روز نگهداری تنها در گل های شاهد و 4 میلی مولار AsA اندازه گیری گردید. کاربرد 4 میلی مولار AsA باعث جلوگیری از کاهش پروتیین در طی 8 روز نگهداری گل ها گردید. میزان پرولین در گل های تیمار شده با AsA نسبت به شاهد پایین تر بود، ولی تفاوت معنی داری با گل های تیمار شده با AsA مشاهده نشد. میزان آنتوسیانین به تدریج با پیر شدن گل ها کاهش پیدا کرد، اما تیمار با AsA مانع از کاهش آن گردید. همچنین کاربرد 4 میلی مولار AsA با جلوگیری از افزایش مالون دی آلدیید پیری گل ها را به تاخیر انداخت.
کلیدواژه آسکوربیک اسید ,پراکسیده شدن لیپید ,پروتیین ,پرولین ,پیری گل
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده علوم کشاورزی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم کشاورزی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved