>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مسیرهای بازاررسانی انار در استان لرستان  
   
نویسنده بیرانوند عاطفه ,خالدی محمد ,شوکت فدایی محسن
منبع علوم باغباني - 1393 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:18 -24
چکیده    در این مقاله ضمن شناسایی مسیرهای مختلف بازاررسانی انار در استان لرستان، به ارزیابی اقتصادی این مسیرها پرداخته شده‏است. بدین منظور، حاشیه های مختلف بازاریابی، سهم عوامل بازاررسانی از قیمت نهایی محصول، ضریب هزینه بازاریابی و کارآیی بازاریابی در هر یک از مسیرهای بازاررسانی محصول محاسبه گردید. داده ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به صورت مقطعی و مربوط به سال زراعی 1388 می-باشد. این اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری و براساس 100 پرسشنامه از عاملین مسیرهای بازاررسانی انار لرستان به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. با توجه به نتایج این تحقیق بیشترین میزان ضریب هزینه بازاریابی (81/99) و حاشیه بازاریابی (139740 ریال) مربوط به مسیر تولیدکننده، تبدیل کننده و مصرف کننده می‏باشد. بعلاوه، سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول در این مسیر دارای کمترین میزان (85/1) است. بر اساس نتایج بدست آمده، مسیر صادرات با بالاترین میزان کارآیی کل (68/0) و کارآیی قیمتی (69/0) به عنوان بهترین مسیر بازاررسانی انار لرستان شناسایی شد.
کلیدواژه بازاریابی ,مسیرهای بازاررسانی ,انار ,لرستان
آدرس دانشگاه پیام نور, دانشکده کشاورزی, ایران, موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تهران, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved