>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر کیفیت و عمر گل‎جایی گل بریده ژربرا( (Gerbera jamesoniiرقم سازو  
   
نویسنده هاشمی مریم ,میردهقان حسین ,فرهمند همایون ,دشتی حسین
منبع علوم باغباني - 1391 - دوره : 26 - شماره : 3 - صفحه:311 -320
چکیده    گل بریده ژربرا ارزش اقتصادی زیادی در صنعت بین‎المللی گل‎های بریده دارد. ژربرا به دلیل حساسیت به اتیلن و میکروارگانیزم‎های درون محلول نگهدارنده که موجب انسداد آوندی می‎شوند، عمر پس از برداشت کمی دارد. در این پژوهش، اثرات تیمار کوتاه مدت با محلول‎های حاوی اسید سالیسیلیک (100 و 200 میلی‎گرم در لیتر) و متیل جاسمونات (25 و 50 میلی‎گرم در لیتر) به مدت 24 ساعت روی کیفیت و عمرگل‎جایی گل بریده ژربرا بررسی شد. آب مقطر + ساکارز4 درصد، به عنوان تیمار شاهد استفاده شد. پس از تیمار کردن، گل‎ها بیرون آورده شدند و در محلول آب مقطر + ساکارز 4 درصد در دمای C?2±25 نگهداری شدند. در مقایسه با شاهد (49/7 روز)، بیشترین عمر گل‎جایی در گل‎های تیمار شده با اسید سالیسیلیک 200 میلی‎گرم در لیتر (91/9 روز) و پس از آن متیل جاسمونات 25 میلی گرم در لیتر (66/9 روز) به دست آمد. در بین تیمارها؛ اسید سالیسیلیک 200 میلی‎گرم در لیتر، با کاهش پژمردگی گلبرگ،pH محلول نگهدارنده و رشد میکروارگانیزم‎ها و افزایش جذب محلول نگهدارنده، مواد جامد محلول گلبرگ، قطر ساقه و عمر گل‎جایی به عنوان بهترین تیمار شناخته شد.
کلیدواژه بسته‎شدنآوندی ,پژمردگی گلبرگ ,تنظیم‎کننده‎های رشد ,محلول نگهدارنده ,میکروارگانیزم ,Vascular blockage ,Petal wilting ,Plant growth regulators ,Preservative solution ,Microorganizme
آدرس دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, دانشجوی کارشناسی ارشد , ایران, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, استادیار, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, استادیار , ایران, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, استادیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved