>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر کودهای زیستی بیوسولفور و نیتروکسین و پلیمر سوپرجاذب بر رشد، عملکرد و کمیّت اسانس گیاه دارویی ریحان   
   
نویسنده شاه حسینی رضا ,اُمیدبیگی رضا ,کیانی داوود
منبع علوم باغباني - 1391 - دوره : 26 - شماره : 3 - صفحه:246 -254
چکیده    ریحان (Ocimum basilicum L.) از گیاهان دارویی و معطّر ارزشمندی است که پیکر رویشی آن حاوی اسانس است. اسانس این گیاه کاربرد وسیعی در صنایع دارویی، غذایی و آرایشی و بهداشتی دارد. این پژوهش به منظور بررسی اثر کودهای بیوسولفور، نیتروکسین و پلیمر سوپرجاذب و اثرات متقابل آن ها بر عملکرد و کمیّت اسانس ریحان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت یک آزمایش گلدانی انجام گرفت. پیکر رویشی گیاهان در زمان تمام گُل برداشت و شاخص های مربوط به عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از خشک شدن نمونه ها در سایه، اسانس آن ها توسط کلونجر و با روش تقطیر با آب استخراج گردید و بازده اسانس به روش حجمی-وزنی و وزنی-وزنی اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد که بین تیمارها به لحاظ وزن خشک اندام هوایی در سطح 1% اختلاف معنی دار وجود داشت و بیشترین عملکرد مربوط به تیمار (بیوسولفور+نیتروکسین+سوپرجاذب) بود. در میزان اسانس استحصالی به لحاظ حجمی اختلاف معنی داری مشاهده نشد، امّا از نظر وزنی بین تمام تیمارها اختلاف معنی دار وجود داشت و تیمار (بیوسولفور+نیتروکسین) دارای بالاترین میزان بود که احتمالاً به دلیل اختلاف در اجزای تشکیل دهنده و وزن مخصوص اسانس ها می باشد.
کلیدواژه گیاه دارویی ,ریحان ,کودهای زیستی ,سوپرجاذب ,عملکرد ,اسانس ,Medicinal plant ,Sweet basil ,Biological fertilizers ,Super absorbent ,Yield ,Essential oil
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, استاد , ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی کارشناسی ارشد , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved